SO052 
Automatska regulacija (2+3)
ECTS: 5 
Studijski program: Strojarstvo
Godina: 3DD/ID 
Smjer studija: Mehatronika,Dizajn konstrukcija 
Semestar: Ljetni 
Nositelji: prof.dr.sc. Snježana Rezić
Status kolegija:Stručni 
Preduvjeti za ispit: nema 
Provjera znanja: ispit


Sadržaj predmeta:

Povijesni nastanak i razvoj automatike, značaj automatizacije za 
funkcioniranje modernog društva.Podjela automatizacije: upravljanje, regulacija i 
vođenje..Matematički pristup dinamičkim sustavima i usporedba metoda.Analiza sustava u vremenskom području.Analiza sustava u području kompleksne varijable i Laplaceova transformacija, prijenosna funkcija, algebra blokova.Analiza sustava u frekvencijskom području: sinusna prijenosna funkcija, Nyquistov diagram, Bodeovi dijagrami.Regulacijski objekti..Regulacijski uređaji.Analiza regulacijskog djelovanja.Sinteza regulacijskog 
djelovanja.Digitalni sustavi upravljanja.Primjena računala u automatici.Primjeri primjene automatike s posebnim osvrtom na strojarstvo.

Cilj predmeta: Upoznavanje s temeljnim principima automatske regulacije. Prikaz metoda analize i sinteze, te elemenata automatike. Povezivanje teoretskog pristupa s realnim automatskim sustavima koji nas okružuju.


Literatura:1. Šurina, T.: Automatska regulacija, Školska knjiga, Zagreb 2. Novaković, B.: Metode vođenja tehničkih sustava, Školska knjiga, Zagreb 3. S.Rezić, Z.Lončar: Automatski sustavi upravljanja i regulacije, Sveučilište u Mostaru, Mostar 1999. 4.Grantham,W.J.; Vincent, T.L.: Modern Control Systems –Analysis and Design, John Wiley & Sons, 1993.


SO033
Industrijska praksa (0+6) 
ECTS: 3
Studijski program: Strojarstvo
Godina: 3DD/1D
Smjer studija: svi smjerovi
Semestar:Ljetni
Nositelji:prof.dr.sc. Himzo Đukić   
Status kolegija:Stručni
Preduvjeti za ispit: nema
Provjera znanja: stručno izvješće

Sadržaj predmeta: Stručna praksa izvodi se nakon treće godine dodiplomskog studija iprve godine diplomskog studija tijekom ljetnih mjeseci. Praksa traje mjesec dana. Sadržajprakse definira se studentskim usmjerenjima posebnim zadatkom. O obavljenoj praksistudent je dužan izraditi stručno izvješće s prikazom obavljenog posla. Stručna praksaizvodi se u poduzećima, radionicama i ustanovama s naglaskom na smjer studija.


Cilj predmeta: Stjecanje praktičnih znanja i vještina u poduzećima ili ustanovama.