SO051
Kinematika i dinamika mehanizama (2+1) 
ECTS: 7 
Studijski program: Strojarstvo 
Godina: 3DD 
Smjer studija: Mehatronika 
Semestar:Zimski 
Nositelji:prof.dr.sc. Remzo Dedić 
Status kolegija:stručni 
Preduvjeti za ispit: nema 
Provjera znanja: kontinuirana,ispit 

Sadržaj predmeta:
Cilj i zadaća teorije mehanizama. Definicije mehanizama i strojeva. 
Kratki povijesni pregled teorije mehanizama. Strukturna analiza mehanizama. Kinematički par. Stupnjevi slobode gibanja. Kinematički lanci. Oblikovanje mehanizama.Analitičko i grafičko određivanje brzina i ubrzanja točaka mehanizama. Trenutni polovi brzina. Uvod u dimenzionalnu sintezu štapnih mehanizama. Sinteza mehanizama za koordiniranje gibanja pogonskog i radnog člana.Grafičke i analitičke metode sinteze. Sinteza mehanizama s više zadanih položaja.Brzopovratni mehanizam,Mehanizmi za pravocrtno vođenje.Krivuljni mehanizmi. Kinematička analiza. Zupčanički mehanizmi s nepomičnim 
osima. Epiciklički prijenosnici s jednim ili dva stupnja slobode. Diferancijalni mehanizmi. Dinamika mehanizama.Određivanje inercijskih sila. Kinetostatika mehanizama. Dinamika pogonskog člana. Utjecaj trenja na gibanje mehanizama.Jednadžba gibanja mehanizma. Analiza sila kod nekih tipova mehanizama. Uravnotežavanje mehanizma.Kinematika i dinamika motornog mehanizma.Numeričke metode rješavanja mehanizama.


Cilj predmeta: Osposobljavanje studenata za rješavanje inžinjerskih zadataka koji uključuju kinematiku i dinamiku mehanizama, strojeva, vozila, robota i manipulatora i sl.

Literatura:Husnjak, M., Teorija mehanizama. 2003, Shigley, J. E., Uicker, J. J., Theory of Machines and Mechanisms, McGraw-Hill Book Co. 1995. Parviz, E. N., Computer Aided Analysis of Mechanical Systems, Prentice Hall, New Jersey, 1988.


SO035
Konstruiranje pomoću računala – CAD (2+2)
ECTS:4 
Studijski program: Strojarstvo 
Godina: 3DD 
Smjer studija: Dizajn konstrukcija 
Semestar: Zimski 
Nositelji: izv.prof.dr.Milenko Obad;Nastavnik:Nebojša Rašović 
Status kolegija:Temeljni 
Preduvjeti za ispit: nema 
Provjera znanja: kontinuirana 

Sadržaj predmeta:

CAD sustavi u razvoju proizvoda. Mogućnosti uporabe CAD 
aplikacija u raznim fazama razvoja i životnog vijeka proizvoda. Napredna uporaba CAD modeliranja. Modeliranje elemenata konstrukcija. Modeliranje zavarenih konstrukcija. Modeliranje dijelova od lima. Parametarsko modeliranje. Analiza tolereancija. Analiza sklopa. Interakcija između komponenti. Masene karakteristike: masa, momenti inercije, težište. Analiza konstrukcija: statička, kinematička, dinamička, zamor materijala. 
Mehanizmi. CAD moduli u proizvodnji: generiranje NC koda. Osnove razmjene podataka između inženjera uporabom CAD programskih aplikacija. Uloga i način uporabe alata i razvojnih okruženja za prilagođavanje programskih aplikacija.


Cilj predmeta: Upoznati studente s CAD programskim aplikacijama i s modulima koji su dio CAD aplikacija.

 

Literatura: Obad, M., CAD/CAM tehnologije, Sveučilište u Mostaru, 2009.


SO049
Mjerni uređaji i senzori (2+2) 
ECTS: 5 
Studijski program: Strojarstvo 
Godina:3DD/1D 
Smjer studija: Dizajn konstrukcija,Mehatronika
Semestar:Zimski 
Nositelji: doc. dr. sc. Miroslav Grubišić
Status kolegija:Stručni 
Preduvjeti za ispit: nema 
Provjera znanja: ispit


Sadržaj predmeta:

Mjerne metode, mjerni uređaji i senzori. Statička i dinamička svojstva 
senzora i signala. Senzori kao izvori informacija, izbor senzora i kalibriranje. Fizikalni principi: otpornički, induktivni, magnetni, kapacitivni. Fizikalni principi: piezoelektrični, ultrazvučni, optički. Tenzometrijske trake, svojstva i primjena. Uticaj okoline i korekcija rezultata pri mjerenju s tenzometrijskim trakam. Mjerenje: vibracija, pomjeranja, brzine, sila i deformacija. Kriterij za izbor senzora. Norme u području senzora, protokoli. Mjerni lanac (veza između senzora i mjernog uređaja). Konstrukcija specijalnih senzora.


Cilj predmeta: Upoznavanje sa osnovnim znanjima o mjernim uređajima i senzorima. Osposobljavanje za izbor i planiranje mjerne opreme.

Literatura: Đukić H. : Tenzometrija, Mostar 1998.godine, Popović M. :Senzori i merenje, Svjetlost Sarajevo 1992.godine, priručnici, katalozi i prospekti raznih proizvođača mjerne opreme i senzora.


SO039
Pneumatika i hidraulika (2+2) 
ECTS: 6 
Studijski program: Strojarstvo 
Godina: 3DD/2D 
Smjer studija: Dizajn konstrukcija, Mehatronika
Semestar: Zimski 
Nositelji: Prof.dr.sc. Snježana Rezić
Status kolegija:Stručni 
Preduvjeti za ispit: nema 
Provjera znanja: kontinuirana,ispit 


Sadržaj predmeta:

Uvodni dio-razvoj i primjena hidrauličkih i pneumatski uređaja i 
sustava.Simboli hidrauličkih i pneumatskih elemenata.Radni fluidi.Zazor, toplinske pojave u zazoru.Stvaranje hidrauličkog protoka i pritiska.Udarni valovi u hidrauličkim instalacijama.Brtvljenje.Uređaji za pretvaranje energije Pumpe, hidromotori, cilindri.Uređaji za upravljanje i regulaciju -razvodnici, ventili sigurnosti, regulatori protoka.Uređaji za prenošenje energije-pomoćni elementi (cjevovodi, hidroakumulatori, filteri,rezervoari, priključni elementi, uređaji za održavanje temperature fluida).Hidraulički servo sustavi.Hidrauličke sheme -primjeri.Oblici pneumatskog upravljanja - upravljanje ovisno o volji, putu i vremenu.Pneumatski logički sklopovi.Minimizacija logičkih elemenata.Pneumatsko upravljanje -primjena. Održavanje pneumatskih sustava.


Cilj predmeta: Cilj kolegija je upoznati studente s osnovnim hidrauličkim i pneumatskim elementima, njihovim značajkama i mogućnostima povezivanja u složenije sklopove i sustave.


Literatura:: Ciner, P.: Hidraulički uređaji, TŠC Zagreb, 1980. Koroman, V.; Mirković, R.: Hidraulika i pneumatika, Školska knjiga, Zagreb, 1991. V. Savić, Uljna Hidraulika I i II, Dom štampe, Zenica 1998.


SO050 
Proizvodni postupci,strojevi i oprema (2+2)

ECTS:
Studijski program: strojarstvo
Godina: 3PDS 
Smjer studija: mehatronika
Semestar: zimski 
Nositelji: doc.dr.sc. Danijel Šogorović, prof.dr.Himzo Đukić 
Status kolegija: stručni 
Preduvjeti za ispit: nema 
Provjera znanja: kontinuirana


Sadržaj predmeta: Uvod, značaj, strojevi i oprema za obradu odvajanjem čestica i obradu deformiranjem. Postupci obrade u finomehanici. Finomehanički elementi i elementarni sklopovi. Finomehanički spojevi. Finomehanički sklopovi Proizvodni postupci. Postupci obrade odvajanjem čestica. Izrada dijelova: tokarenjem, bušenjem, glodanjem i brušenjem. Osnovne karakteristike tokarskih strojeva, bušilica, glodalica i brusilica te pripadajuće opreme. 

Fizikalne osobine i sposobnost oblikovanja. Pojedini postupci obrade deformiranjem, strojevi i oprema. Prevlake i postupci prevlačenja. Svojstva polimera. Kontinuirani postupci prerade polimernih tvorevina.


Cilj predmeta: Upoznavanje studenata s proizvodnim tehnologijama: obrade odvajanjem čestica, obrade deformiranjem, preradom polimera i postupcima prevlačenja s posebnim osvrtom na finomehaničke elemente.


SO031
Tehnički engleski jezik III (1+1)
ECTS: 2 
Studijski program: Strojarstvo 
Godina: 3DD 
Smjer studija: Svi smjerovi studija 
Semestar: Zimski 
Nositelji: pred.Željana Žulj
Status kolegija:Opći 
Preduvjeti za ispit: nema 
Provjera znanja: nema 

Sadržaj predmeta:

Solarna energija.Uvod u prevođenje tehničkih tekstova.Energija 
vjetra.Energija mora.Vodik – gorivo budućnosti? Hibridni automobili. Termodinamika. Pretvorba energije. Fluidi. Pumpe. Tehničke karakteristike.Utvrđivanje i uklanjanje tehničkog kvara.Pregled nastavne građe i evaluacija


Cilj predmeta: Razvijanje vještina čitanja i razumijevanja tehničkog teksta, pisanja sažetaka, prevođenja te pisane i usmene komunikacije na području struke za potrebe studija i budućeg zvanja. Usvajanje terminologije temeljnih područja struke te svladavanje karakterističnih jezičnih struktura tehničkog engleskog kao i osobitosti stručnog/znanstvenog teksta. Razvijanje svijesti o važnosti pravilne interpretacije tehničke informacije.


Literatura: : 1. M. Hercezi-Skalicki: Reading Technical English for Academic Purposes, Školska knjiga 2. E. H. Glendinning, N. Glendinning: Oxford English for Electrical and Mechanical Engineering, Oxford University Press 3. CM and D. Johnson: General Engineering, Phoenix ELT, 1988. 4. Izabrani članci iz tehničkih stručnih časopisa