SO040
Metodičko konstruiranje (2+2)
ECTS: 5 
Studijski program: Strojarstvo 
Godina: 3 
Smjer studija: Konstruiranje i razvoj proizvoda
Semestar: Ljetni 
Nositelji: Prof.dr.sc. Adisa Vučina 
Status kolegija: Stručni 
Preduvjeti za ispit: nema 
Provjera znanja: ispit


Sadržaj:

Konstruiranje, aktivnosti i problemi. Razvoj teorije konstruiranja. Teorija 
tehničkih sustava. Metode konstruiranja. Timovi i timski rad pri konstruiranju. Faze procesa konstruiranja. Razjašnjavanje ciljeva. Metode koncipiranja. Evaluacija konceptualnih rješenja. Projektiranje. Konstrukcijska razrada.


Cilj: Upoznavanje s osnovnim pojmovima u teoriji proizvoda, teoriji i tehnologiji 
konstruiranja i procesu konstruiranja. Stjecanja znanja potrebnog pri svim fazama procesa konstruiranja.

Literatura: Vučina A., Uvod u metodičko konstruiranje, David G. Ullman, The 
mechanical design process, McGraw-Hill, 2003. ISBN 0-07-237338-5, G. Pahl, W. Beitz, J. Feldhusen, K.H. Grote, Engineering design – a systematic approach, ISBN 978-1-84628-318-5, 2007


SO044 Programiranje i algoritmi (2+2)
ECTS: 4 
Studijski program: Strojarstvo 
Godina: 3DD 
Smjer studija: Dizajn konstrukcija
Semestar: Ljetni 
Nositelji: doc.dr.sc. Nebojša Rašović
Status kolegija:stručni 
Preduvjeti za ispit: nema 
Provjera znanja: kontinuirana


Sadržaj predmeta:

Uvod. Osnovni pojmovi: algoritam, procedura, program. Tipovi i 
strukture podataka. Elementi programa: upravljačke strukture, slijed, grananja, petlje, skokovi, procedure, funkcije. Razmjena podataka između funkcija. Ulazno-izlazne operacije. Strukturno programiranje, strukturni teoremi. Logičke operacije. Traženje ekstrema, iteracija, rekurzija. Liste i redovi, stog. Binarna stable. Sortiranje, postupci sortiranja. Objektno programiranje: strukture, klase, objekti, odnosi između objekata i klasa. Nasljeđivanje, skrivanje podataka, polimorfizam, enkapsulacija. Osnove .NET tehnologije, framework, Common Language Runtime i Intermediate Language paradigm. Objektno programiranje: primjeri u Java, C++ te VB .Net programskom jeziku 

Cilj predmeta: Stjecanje znanja o programskim jezicima i rješavanja problema 
programiranjem. Upoznavanje sa standardnim računalnim algoritmima. Osposobljavanje studenata za samostalno rješavanje tehničkih i numeričkih problema.


Literatura: Bojčetič, N.; Deković, D. ... :Uvod u računala - programiranje, podloge za vježbe, FSB Zagreb, 2002. Wilson, L.B.; Clark, R.G.: Comparative Programming Langugages, Addison-Wesley, 1988.


SO042 
Transportni uređaji (2+2)
ECTS: 4 
Studijski program: Strojarstvo
Godina: 3DD 
Smjer studija: Dizajn konstrukcija 
Semestar: Ljetni 
Nositelji: izv.prof.dr.sc. Remzo Dedić 
Status kolegija:Stručni 
Preduvjeti za ispit: nema 
Provjera znanja: ispit


Sadržaj predmeta:
Podjela, značenje i uloga unutrašnjeg transporta, razvoj. Značajke i 
vrste prenosila i dizala, vrste transportiranog materijala. Sredstva povremene i 
neprekidne dobave. Kriteriji izbora transportnih uređaja. Analiza gibanja transportnih mehanizama. Vrste pogona. Elementi transportnih uređaja .Osnovni mehanizmi granika i njihov pogon: mehanizmi dizanja; mehanizmi vožnje, kotači, opterećenje oslonaca i proračun kotača; mehanizmi promjene dohvata, osnovne vrste i značajke. Dimenzioniranje pogona osnovnih mehanizama. Klasifikacija (elemenata, mehanizama i postrojenja kao cjeline) u pogonske grupe. Plan i cilj klasifikacije. Teorijske osnove klasifikacije. Linearna hipoteza umora materijala, teorijski vijek trajanja. Spektar opterećenja i naprezanja. Pogonska čvrstoća, osnove proračuna, kriteriji dimenzioniranja.Sredstva povremene dobave.Vrste granika, vrste opterećenja, normirana
proračunska opterećenja. Osnovne postavke proračuna. Kriteriji sigurnosti od prevrtanja. Dimenzioniranje protuutega i balasta. Dizala. Vrste i značajke liftova. Pogonski mehanizam lifta, proračun, dimenzioniranje pogona. Sigurnosni uređaji. Dizalice, podizne platforme i manipulatori. Prenosila u skladištima. Podna prenosila. Sredstva neprekidne dobave. Princip rada osnovnih vrsta konvejera: trakasti i lančani konvejeri, pužni, vibracijski i pneumatski konvejeri, elevatori.Žičare. Vrste i značajke, proračun užadi, pogonski mehanizam i dimenzioniranje pogona.


Cilj predmeta: Upoznavanje i proučavanje elemenata i konstrukcija transportnih uređaja, njihove uporabe, izbora i metoda proračuna.


Literatura:1. D.Ščap, Prenosila i dizala, podloge za konstrukciju i proračun, Liber, Zagreb, 1990. 2. D.Ščap, Prenosila i dizala, udžbenik u radu (raspoloživo za studente).