SO038
Čvrstoća konstrukcija (2+2)
ECTS: 4 
Studijski program: Strojarstvo
Godina: 3 
Smjer studija: Konstruiranje i razvoj proizvoda 
Semestar: Zimski
Nositelj: Izv.prof.dr.sc. Vesna Raspudić
Status kolegija: Stručni 
Preduvjeti za ispit: Nauka o čvrstoći
Provjera znanja: kontinuirana, ispit


Sadržaj predmeta:

Složeno opterećenje štapova. Savijanje i aksijalno opterećenje. Ekscentrično opterećenje kratkih štapova. Jezgro presjeka. Pojam stabilnosti pri izvijanju štapova. Izvijanje štapa u elastičnom području. Eulerova kritična sila izvijanja. Kritično naprezanje pri izvijanju. Izvijanje štapa u plastičnom području. Dimenzioniranje štapova opterećenih na izvijanje. Omega postupak. Ekscentrični pritisak kod vitkih štapova. Utjecaj aksijalnog opterećenja pri savijanju. Teorije čvrstoće. Teorija najvećih normalnih naprezanja. Teorija najvećih normalnih deformacija. Teorija najvećih posmičnih naprezanja. Teorija potencijalne energije deformacija. Teorija potencijalne energije promjene oblika. Mohrova teorija čvrstoće. Primjena teorija čvrstoće pri istovremenom savijanju i uvijanju štapa kružnog poprečnog presjeka. Rad vanjskih sila i potencijalna energija deformacija. Deformacijski rad izražen naprezanjima. Deformacijski rad izražen kao rad unutarnjih sila. Castiglianovi teoremi. Primjena Castiglianova teorema za rješavanje statički neodređenih zadataka. Maxwell-Mohrova metoda za određivanje pomaka. Vereščaginova metoda za određivanje pomaka. Statički neodređeni ramovi. Vanjska i unutarnja statička neodređenost. Metoda rastavljanja. Ukrštene grede. Nosači na elastičnim osloncima. Primjena metode minimuma deformacijskog rada za rješavanje statički neodređenih ramova. Statički neodređeni rešetkasti nosači. Statički neodređeni zakrivljeni nosači. Metoda sila. Svojstvo simetrije ramova. Zakrivljeni štapovi. Naprezanja i deformacije zbog uzdužne i poprečne sile. Čisto savijanje zakrivljenog štapa. Određivanje polumjera zakrivljenosti neutralnog sloja. Opći slučaj savijanja zakrivljenog štapa. Racionalni oblici poprečnog presjeka zakrivljenog štapa.


Cilj predmeta: Upoznavanje metoda proračuna složeno opterećenih štapnih konstrukcija, energijskih metoda i analize statički neodređenih ravnih i zakrivljenih nosača.

Literatura: Grupa autora, Elastostatika II, Tehnički fakultet, Bihać, 2004.

Šimić V., Otpornost materijala II, Školska knjiga, Zagreb, 1995., 2. izdanje 2002.


SO083
Konstruiranje alata (2+2)
ECTS: 5 
Studijski program: Strojarstvo
Godina: 2D 
Smjer studija:Dizajn konstrukcija 
Semestar: Ljetni 
Nositelj: Prof.dr.sc.Himzo Đukić 
Status kolegija: Stručni 
Preduvjeti za ispit: nema 
Provjera znanja: kontinuirana


Sadržaj predmeta:

Podjela alata, alati za probijanje i prosjecanje ( načini vođenja alata, 
konstrukcija alata za probijanje i prosjecanje, raspored reznih elemenata, dimenzioniranje trake, dimenzioniranje izvršnih dijelova alata,, proračun izvršnih dijelova alata, izbor zazora i tolerancija izrade alata, fino probijanje i prosjecanje, određivanje težišta alata, zaštita alata od loma), standardni elementi alata (standardni elementi alata i probojca, elementi za vezivanje alata, kućišta za alat, stubne vođice, cilindrični rukavci), konstruktivna i idejna rješenja alata za probijanje i prosjecanje, alati za duboko izvlačenje (određivanje broja i dimenzija pripremka, određivanje broja operacija i dimenzija po operacijama, opći pristup konstrukciji alata za izvlačenje, dimenzioniranje izvršnih dijelova alata), konstruktivna i idejna rješenja alata za izvlačenje, alati za istiskivanje, alati 
za savijanje, alati za kovanje, specijalni alati.


Cilj predmeta: Osposobljavanje studenata za samostalno konstruiranje alata.


Literatura: Đukić H.: Konstrukcija alata , Mostar 1998.godine,


SO035
Konstruiranje pomoću računala – CAD (2+2)
ECTS:4 
Studijski program: Strojarstvo 
Godina: 3DD 
Smjer studija: Konstruiranje i razvoj proizvoda 
Semestar: Zimski 
Nositelji: izv.prof.dr. Milenko Obad; doc.dr.sc. Nebojša Rašović
Status kolegija:Temeljni 
Preduvjeti za ispit: nema 
Provjera znanja: kontinuirana 

Sadržaj predmeta:

CAD sustavi u razvoju proizvoda. Mogućnosti uporabe CAD 
aplikacija u raznim fazama razvoja i životnog vijeka proizvoda. Napredna uporaba CAD modeliranja. Modeliranje elemenata konstrukcija. Modeliranje zavarenih konstrukcija. Modeliranje dijelova od lima. Parametarsko modeliranje. Analiza tolereancija. Analiza sklopa. Interakcija između komponenti. Masene karakteristike: masa, momenti inercije, težište. Analiza konstrukcija: statička, kinematička, dinamička, zamor materijala. 
Mehanizmi. CAD moduli u proizvodnji: generiranje NC koda. Osnove razmjene podataka između inženjera uporabom CAD programskih aplikacija. Uloga i način uporabe alata i razvojnih okruženja za prilagođavanje programskih aplikacija.


Cilj predmeta: Upoznati studente s CAD programskim aplikacijama i s modulima koji su dio CAD aplikacija.

 

Literatura: Rašović, N. & Obad, M., Praktikum 3D modeliranja kroz SolidWorks, Sveučilište u Mostaru, 2016.


SO039
Pneumatika i hidraulika (2+2) 
ECTS: 6 
Studijski program: Strojarstvo 
Godina: 3DD/2D 
Smjer studija: Dizajn konstrukcija, Mehatronika
Semestar: Zimski 
Nositelji: Prof.dr.sc. Snježana Rezić
Status kolegija:Stručni 
Preduvjeti za ispit: nema 
Provjera znanja: kontinuirana,ispit 


Sadržaj predmeta:

Uvodni dio-razvoj i primjena hidrauličkih i pneumatski uređaja i 
sustava.Simboli hidrauličkih i pneumatskih elemenata.Radni fluidi.Zazor, toplinske pojave u zazoru.Stvaranje hidrauličkog protoka i pritiska.Udarni valovi u hidrauličkim instalacijama.Brtvljenje.Uređaji za pretvaranje energije Pumpe, hidromotori, cilindri.Uređaji za upravljanje i regulaciju -razvodnici, ventili sigurnosti, regulatori protoka.Uređaji za prenošenje energije-pomoćni elementi (cjevovodi, hidroakumulatori, filteri,rezervoari, priključni elementi, uređaji za održavanje temperature fluida).Hidraulički servo sustavi.Hidrauličke sheme -primjeri.Oblici pneumatskog upravljanja - upravljanje ovisno o volji, putu i vremenu.Pneumatski logički sklopovi.Minimizacija logičkih elemenata.Pneumatsko upravljanje -primjena. Održavanje pneumatskih sustava.


Cilj predmeta: Cilj kolegija je upoznati studente s osnovnim hidrauličkim i pneumatskim elementima, njihovim značajkama i mogućnostima povezivanja u složenije sklopove i sustave.


Literatura:: Ciner, P.: Hidraulički uređaji, TŠC Zagreb, 1980. Koroman, V.; Mirković, R.: Hidraulika i pneumatika, Školska knjiga, Zagreb, 1991. V. Savić, Uljna Hidraulika I i II, Dom štampe, Zenica 1998.


SO031
Tehnički engleski jezik III (1+1)
ECTS: 2 
Studijski program: Strojarstvo 
Godina: 3DD 
Smjer studija: Svi smjerovi studija 
Semestar: Zimski 
Nositelji: pred.Željana Žulj
Status kolegija:Opći 
Preduvjeti za ispit: nema 
Provjera znanja: nema 

Sadržaj predmeta:

Solarna energija.Uvod u prevođenje tehničkih tekstova.Energija 
vjetra.Energija mora.Vodik – gorivo budućnosti? Hibridni automobili. Termodinamika. Pretvorba energije. Fluidi. Pumpe. Tehničke karakteristike.Utvrđivanje i uklanjanje tehničkog kvara.Pregled nastavne građe i evaluacija


Cilj predmeta: Razvijanje vještina čitanja i razumijevanja tehničkog teksta, pisanja sažetaka, prevođenja te pisane i usmene komunikacije na području struke za potrebe studija i budućeg zvanja. Usvajanje terminologije temeljnih područja struke te svladavanje karakterističnih jezičnih struktura tehničkog engleskog kao i osobitosti stručnog/znanstvenog teksta. Razvijanje svijesti o važnosti pravilne interpretacije tehničke informacije.


Literatura: : 1. M. Hercezi-Skalicki: Reading Technical English for Academic Purposes, Školska knjiga 2. E. H. Glendinning, N. Glendinning: Oxford English for Electrical and Mechanical Engineering, Oxford University Press 3. CM and D. Johnson: General Engineering, Phoenix ELT, 1988. 4. Izabrani članci iz tehničkih stručnih časopisa


S1KSO52
Vibracije mehaničkih konstrukcija (2+2)
ECTS: 5 
Studijski program: Strojarstvo 
Godina: 3D
Smjer studija: Konstruiranje i razvoj proizvoda
Semestar:Zimski
Nositelji: izv.prof.dr.sc Davorka Šaravanja; Nastavnik: Davorka Šaravanja
Status kolegija: Stručni 
Preduvjet za ispit: uredno pohađanje vježbi 
Provjera znanja: ispit


Sadržaj predmeta: 
Uvodni pojmovi. Vibracije sustava sa jednim stupnjem slobode gibanja. Neprigušene slobodne vibarcije. Vibracijsko pomjeranje (vremenski odziv). Ekvivalentna krutost za sustave konstrukcija. Rotacija sustava sa jednim stupnjem slobode gibanja. Klatno. Rotor na učvršćenoj osovini. Slobodne vibracije s viskoznim prigušenjem. Natprigušni sustavi. Kritično prigušni sustavi. Potprigušni sustavi. Prisilne vibracije. Neprigušene prisilne vibracije harmonijske sile. Prigušene prisilne vibracije sustava sa jednim stupnjem slobode gibanja. Odziv prisilnog sustava sa jednim stupnjem slobode gibanja. Odziv na impuls. Odziv pri općim prisilnim uvjetima. Izolacija vibracija. Vibracije sa dva i više stupnjeva slobode gibanja. Jednadžbe gibanja. Neprigušene slobodne vibracije sa dva stupnja slobode gibanja. Torzijske vibracije sustava sa dva stupnja slobode gibanja. Vibracijski amortizeri. Slobodne vibracije prigušnog sustava sa dva stupnja slobode gibanja. Prisilne vibracije prigušnog sustava sa dva stupnja slobode gibanja. Poprečne vibracije elastične grede sa više koncentriranih masa


Cilj predmeta: Osposobiti studente za samostalno modeliranje i rješavanje realnih vibracijskih sustava u strojarstvu.


Literatura: Den Hartog: Vibracije u strojarstvu, Tehnička knjiga, 1989.; de Silva, C.W. Vibration Fundamental and Practice, Taylor&Francis Group, New York, 2007.; Hibbler, R.C.: Engineering Mechanics, Prentice Hall, 1997; Šaravanja, D.: Vibracije mehaničkih konstrukcija (skripta), FSR Sveučilišta u Mostaru; Šaravanja, D. Petković, D.: Vibracije mehaničkih konstrukcija-knjiga u pripremi.