Fizikalne metode, veličine i mjere. Kinematika sitnog tijela, pravocrtno, kružno i krivocrtno gibanje. Newtonovi zakoni. Sustav čestica, centar mase, zakon očuvanja količine gibanja. Rad, energija, snaga. Konzervativne i nekonzervativne sile. Statika. Mehanika krutog tijela. Gravitacija. Inercijalni i neinercijalni sustavi. Relativistička mehanika. Statika tekućina, strujanje idealne i realne tekućine. Toplina i termometrija. Kinetičko-molekularna teorija topline. Termodinamika, kružni procesi, entropija.

Ishodi učenja:

1. Usvajanje osnovnih računskih operacija s vektorima,

2. računanje nekih ploština, obujama,

3. određivanje jednadžbi ravnina i pravaca primjenom vektorskog računa.

4. Primjena pravila integriranja i integralnog računa.

5. Usvajanje osnovnih znanja i vještina iz područja običnih diferencijalnih jednadžbi.

6. Usvajanje osnovnih pojmova iz područja funkcija više varijabli te diferencijalnog i integrabilnog računa funkcija više varijabli.

1.kolokvij:

Neodređeni integral. Osnovne metode i tehnike integriranja. Klase integrabilnih funkcija. Riemannov integral - definicija i svojstva. Newton-Leibnizova formula. Primjene integralnog računa. Nepravi integrali.

Vektorski prostor V3. Operacije s vektorima. Linearno zavisni i nezavisni vektori. Projekcija vektora. Baza vektorskog prostora. Koordinatni sustav. Skalarni, vektorski i mješoviti produkt. Analitička geometrija. Točka, pravac, ravnina i međusobni odnosi.

2.kolokvij:

Realne funkcije više realnih varijabli. Limes i neprekidnost. Parcijalne derivacije i diferencijal. Jednadžba tangencijalne ravnine na plohu. Parcijalne derivacije složenih funkcija i implicitno zadanih funkcija. Parcijalne derivacije i diferencijal višeg reda. Taylorova formula za funkcije više varijabli. Ekstremi i uvjetni ekstremi funkcija. Dvostruki i trostruki integrali – pojam, izračunavanje i primjene. Obične diferencijalne jednadžbe. Opće i partikularno rješenje. Neki tipovi običnih diferencijalnih jednadžbi prvog reda Obične diferencijalne jednadžbe drugog reda. Neki specijalni tipovi. Linearna diferencijalna jednadžba drugog reda. Lagrangeova metoda varijacija konstanti. Linearna diferencijalna jednadžba drugog reda s konstantnim koeficijentima.

LITERATURA:

1. V. Cigić: Matematika II, Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, 2001.

2. I. Slapničar I, Matematika 2, Sveučilište u Splitu FESB, Split 2002.

3. P. Javor, Matematička analiza 2, Element, Zagreb, 2000.

DOPUNSKA LITERATURA:

B. P. Demidović: Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike s primjenom na tehničke nauke, Tehnička knjiga, Zagreb, 1980.