Nastavnik: Ivana Zubac

Asistent: Marko Galić

 

Naziv predmeta: Vještine komuniciranja u organizaciji 

ECTS:3 

Studijski program:dodiplomski studij elektrotehnike 1. god. 

Nositelji kolegija: prof.dr.sc. Iko Skoko, dr. sc. Marijan Primorac, doc.

Semestar: zimski 

Fond sati:2+2+0 

Status kolegija: Opći 

Preduvjeti za ispit: nema 

Provjera znanja: Kontinuirana provjera znanja tijekom nastave (kolokvij x2), završni pismeni i usmeni ispit. 

Ciljevi kolegija su:

- upoznati studente sa elementima i  modelima komunikacije, koji su neophodni za razumijevanje i analizu komunikacijskih procesa u njihovim različitim oblicima; 

-dovesti u vezu odnos između komunikacije, kulture , organizacijske učinkovitosti i komunikacijske klime;

-prezentirati osnovne vještine neophodne za učinkovitu komunikaciju u organizaciji,  s naglaskom na prezentacijske vještine  i pisanu komunikaciju. 


Sadržaj kolegija: Pojam i značenje informacija i komunikacija. Anatomija obavijesti. Modeli i oblici komunikacije. Kultura i komunikacija.  Strateški pristup komunikaciji/komunikacija i konkuretntska prednost. Organizacija i komunikacija. Pojam organizacije. Aspekti vertikalne i horizontalne komunikacije, formalni i neformalni oblici. Neformalna komunikacija. Tipovi organizacijskih struktura. Komunikacija i organizacijska kultura. Komunikacijska klima. Komunikacija i konkurentske prednosti, optimalizacija internih resursa i publicitet Zapreke u komunikacijama.  Pisana i verbalna komunikacija. Stvaranje prvog nacrta i grozd pojmova. Strategije komunikacije, četiri osnovna elementa. Strategija komunikatora i publike, opći i specifični ciljevi, vjerodostojnost, motiviranje publike. Strategija poruke i kanala, naglasak, stilovi, integrirana strategija komuniciranja.  Makro i mikroaspekti pisanja, strategije za nadilaženje blokade, osnovne karakteristike dobrog pisanja. Usmene i vizualne prezentacije/ struktura i sadržaj, stil izlaganja, izgled, korištenje vizualnih pomagala i odgovaranje na pitanja. Organizacija i vođenje poslovnih sastanaka. 


Obvezna literatura: M. J. Rouse, S. Rouse, Poslovne komunikacije, Masmedia, Zagreb 2005. 

Dopunska literatura: K. Reardon, Interpersonalna komunikacija, Alinea, Zagreb, 1998.