SO020
Elektrotehnika (2+2)
ECTS: 5 
Studijski program: Strojarstvo
Godina: 2DD 
Smjer studija:svi smjerovi 
Semestar: Ljetni 
Nositelji: doc.dr.sc. Ante Rezić
Status kolegija:Temeljni 
Preduvjeti za ispit: nema 
Provjera znanja: ispit


Sadržaj predmeta: Elektrostatika: električno polje, potencijal, kondenzatori. Istosmjerna struja: zakoni i krugovi, rad i snaga, primjene. Elektromagnetizam: magnetsko polje, zakoni i veličine, elektromagnetska indukcija, elektrodinamika. Izmjenična struja: prijelazne pojave, izmjenični strujni krug, rad i snaga. Poluvodički elementi: dioda, tranzistor, tiristor, trijak. Analogni sklopovi.Digitalni sklopovi.Trofazni sustav: spoj zvijezda, spoj trokut, vezani i nevezani sustavi.Transformatori.Sinkroni strojevi.Asinkroni motori.Istosmjerni strojevi.Elektromotorni pogoni.Električna kočenja.Elektroenergetika: 
mreža, sustav, sigurnost i zaštita.


Cilj predmeta: Pružiti temeljna znanja iz osnova elektrotehnike, elektronike, električnih strojeva i elektromotornih pogona.


Literatura:Essert, M.; Walter, Z.: Osnove elektrotehnike, Sveučilište u Zagrebu, 1990. Grilec, J. Zorc, D.: Osnove elektronike, Školska knjiga, Zagreb, 1993., 2002. Skalicki, B.: Elektromotorni pogoni, Sveučilište u Zagrebu, 1990


SO022
Elementi konstrukcija II (2+2) 
ECTS: 6 
Studijski program: Strojarstvo 
Godina: 2D 
Smjer studija: Dizajn konstrukcija
Semestar:Ljetni 
Nositelji:prof.dr.sc. Milenko Obad; Nastavnik: Nebojša Rašović
Status kolegija:Temeljni 
Preduvjeti za ispit: Samostalna izrada 2 konstrukcijska programa uz kolokvijalnu 
predaju 
Provjera znanja: ispit


Sadržaj predmeta: Prijenosnici snage i gibanja. Osovine i vratila. Naprezanja osovina i vratila. Dimenzioniranje osovina i vratila. Kritične brzine vrtnje. Rukavci osovina i vratila. Ležajevi. Klizni ležajevi. Valjni ležajevi. Karakteristike ležajeva. Standardi i izbor ležaja. Spojke. Vrste spojki. Konstrukcijske izvedbe spojki. Remenski prijenos. Remenski prijenos s plosnatim remenom. Remenski prijenos s klinastim remenom. Remenski prijenos s nazubljenim remenom. Lančani prijenos. Vrste i konstrukcijske izvedbe lančanih prijenosnika. Tarni prijenos. Vrste i konstrukcijske izvedbe tarnih prijenosnika. Ozubljeni prijenos. Osnovni zakon ozubljenja. Evolventno ozubljenje. Zupčani parovi čelnika. Proračun opteretivosti zupčanika. Opteretivost korijena zuba. Opteretivost bokova zubi u zahvatu. Pužni prijenos. Planetarni prijenos.


Cilj predmeta: Upoznavanje karakteristika, način dimenzioniranja, te konstrukcija elemenata strojeva za prijenos snage i gibanja.


Literatura: Decker, K.H., Elementi strojeva, Tehnička knjiga Zagreb, Oberšmit,E: 
Ozubljenja i zupčanici, SNL, Zagreb. Opalić, M. Prijenosnici snage i gibanja, HDESK, Zagreb.


SO021
Mehanika fluida (2+2) 
ECTS: 5 
Studijski program: Strojarstvo 
Godina: 2DD 
Smjer studija: Svi smjerovi 
Semestar: Ljetni 
Nositelj: Izv. prof. dr. sc. Ivo Džijan
Status kolegija:Temeljni 
Preduvjeti za ispit: 
Provjera znanja: ispit


Sadržaj predmeta: 

Uvod: Fizikalne osnove. Viskoznost. Sile u fluidu; Statika fluida: Osnovna jednadžba statike fluida. Hidrostatski manometri. Sile na ravne i zakrivljene površine. Sila uzgona; Bernoullijeva jednadžba i njena primjena; Kinematika fluida: Lagrangeov i Eulerov opis strujanja fluida. Strujnica. Trajektorija. Strujna površina i strujna cijev. Volumenski protok. Protok fizikalnog svojstva. Koncept materijalnog i kontrolnog volumena; Dinamika fluida: Osnovni zakoni dinamike fluida. Integralna primjena osnovnih zakona dinamike fluida na stacionarno nestlačivo strujanje fluida. Jednadžba kontinuiteta. Jednadžba količine gibanja. Jednadžba momenta količine gibanja. Energijska jednadžba; Dimenzijska analiza: Dimenzijski nezavisan skup. Pi-teorem. Nezavisni i zavisni bezdimenzijski parametri, Teorem sličnosti; Hidraulički strojevi: Bernoullijeva jednadžba za rotirajuću strujnicu. Eulerova jednadžba za turbostroj; Hidraulički proračun jednostavnih cjevovoda: Modeliranje linijskih i lokalnih gubitaka.


Cilj predmeta: 

Ovladati principima hidrostatike te primjenom integralnih oblika osnovnih zakona dinamike stacionarnog nestlačivog strujanja, osnovama proračuna hidrauličkih strojeva i jednostavnih cjevovoda, te primjenom dimenzijske analize i sličnosti.


Literatura:

1. Šavar, M., Virag, Z., Džijan, I.: Mehanika fluida – predavanja, Fakultet strojarstva i brodogradnje, 2017., FSB skriptarnica
2. Šavar, M., Virag, Z., Džijan, I.: Mehanika fluida – vježbe, Fakultet strojarstva i brodogradnje, 2017., FSB skriptarnica
3. Virag, Z.: Mehanika fluida – odabrana poglavlja, primjeri i zadaci, Fakultet strojarstva i brodogradnje, 2002., FSB skriptarnica
4. Šavar M.: Zbirka riješenih ispitnih zadataka iz MF, Web stranica Katedre za mehaniku fluida www.fsb.unizg.hr/hydro
5. Munson, B., Young,D., Okiishi,T.: Fundamentals of fluid mechanics, Wiley, 1990.


SO024
Tehnički engleski jezik II (1+1)
ECTS: 2 
Studijski program: Strojarstvo 
Godina: 2DD 
Smjer studija: Svi smjerovi studija 
Semestar: Ljetni 
Nositelji: pred.Željana Žulj
Status kolegija:Opći 
Preduvjeti za ispit: nema
Provjera znanja: nema 

Sadržaj predmeta: Načini povezivanja teksta.Upotreba dvojezičnih, jednojezičnih i stručnih rječnika.Glagoli koji se često upotrebljavaju u tehn. engleskom jeziku, Present Perfect Tenses – active and passive.Past Simple vs Present Perfect, active and passive.Upotreba budućih vremena, participi - oblici i upotreba.Participi nakon određenih glagola; složenice s participima.Parafraziranje participa sadašnjeg i prošlog u odnosnu rečenicu.Opisivanje procesa pretvorbe upotrebom pasivnih struktura; množina imenica stranog porijekla.Definiranje, klasificiranje; vježba prevođenja na hrvatski jezik.Traženje osnovnih informacija u dugom tekstu.Usporedba različitih vrsta teksta o istom predmetu – tabelarno uspoređivanje.Opisivanje prošlih događaja (Simple Past Tense) i referiranje o sadašnjoj Situaciji (Present Perfect Tense). 

Cilj predmeta: Razvijanje vještina čitanja i razumijevanja tehničkog teksta, pisanja sažetaka, prevođenja, te pisane i usmene komunikacije na području struke za potrebe studija i budućeg zvanja. Razvijanje svijesti o važnosti pravilne interpretacije tehničke informacije.


Literatura:1. M. Hercezi-Skalicki: Reading Technical English for Academic Purposes, Školska knjiga 2. E. H. Glendinning, N. Glendinning: Oxford English for Electrical and Mechanical Engineering, Oxford University Press 3. CM and D. Johnson: General Engineering, Phoenix ELT, 1988. 4.Izabrani članci iz tehničkih stručnih časopisa


SO019
Tehnologija I (3+2) 
ECTS: 6 
Studijski program: Strojarstvo
Godina: 2DD 
Smjer studija: Proizvodno inženjerstvo
Semestar: Zimski 
Nositelji: izv.prof.dr.sc. Angela Topić

Nastavnici: izv.prof.dr.sc. Angela Topić, doc. dr. sc. Nikola Knezović
Status kolegija: Temeljni 
Preduvjeti za ispit: 
Provjera znanja: ispit


Sadržaj predmeta: Povijesni pregled: postupci i oprema. Izbor tehnologije kod 
projektiranja i konstruiranja, karakterizacije pojedinih tehnologija. Ljevarstvo: proizvodni sustav i klasifikacije. Taljenje metala, teorijske osnove i oprema. Ljevačka svojstva slitine i pojave pri skrućivanju. Onečišćenje slitine. projektiranje kalupa. mehanizacija i automatizacija ljevaonica. Kvaliteta i greške odljevaka. proizvodnja polimernih tvorevina. 
Sistematika PPT-a. Teorijske osnove PPT-a. Postupci oplemenjivanja polimernih tvari. Postupci kontinuiranog preoblikovanja. Postupci cikličnog preoblikovanja. proizvodnja pjenastih tvorevina. proizvodnja olimernih kompozita. Osnove fizikalnih procesa pri spajanju materijala zavarivanjem. Izvori energije i električni luk. Postupci zavarivanja i pojam zavarljivosti.Osiguravanje kvalitete zavarenih spojeva i tehnologičnost zavarene kontrukcije. Montaža -osnovni pojmovi. Operacije montaže.Montažni sustavi: ručni i automatski. Postupci žarenja, kaljenja i popuštanja. Postupci poboljšavanja: klasično i izotermičko poboljšavanje.Postupci modificiranja površinskoga sloja površinskim kaljenjem. Postupci modificiranja i prevlačenja površina. Osnovna načela zaštite od korozije. Mehanizmi nastajanja i brzina korozije. Zaštitno prevlačenje. Metalne i ponašanje važnijih konstrukcijskih materijala. 

Cilj predmeta: Upoznavanje studenata s osnovama tehnologija zavarivanja, toplinske obradbe, površinske zaštite i montaže.


Literatura:Ljevački priručnik, Savez ljevača Hrvatske, zagreb, 1985. Katvić, I.Ljevarstvo, Sveučilište u rijeci, Rijeka 1975.; Garašić, I., Kožuh, Z. Priručnik iz kolegija Strojevi i oprema za zavarivanje, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 2016. Čatić, I. uvod u proizvodnju polimernih tvorevina, Društvo plastičara i gumaraca, Zagreb, 1990. Lotter, B.: Wirtschaftliche montage, ISBN 3-18-400709-X, VDI–Verlag, Duesseldorf, 1986.


SO023
Tehnologija II (3+2)
ECTS:

Studijski program: strojarstvo
Godina: 2PDS
Smjer studija: temeljni
Semestar: ljetni 
Nositelji: prof.dr.sc. Himzo Đukić/doc.dr.sc. Danijel Šogorović
Status kolegija: temeljni 
Preduvjeti za ispit: nema
Provjera znanja: ispit


Sadržaj predmeta: Obrada odvajanjem: Značaj, razvoj i podjela postupaka. Postupci obrade rezanjem: geometrija alata, kinematika, sile rezanja, snaga, toplinske pojave i trošenje alata. Postupci obrade rezanjem alatima definirane geometrije. Postupci obrde rezanjem alatima nedefinirane geometrije. Postupci obrade odnošenjem.

Oblikovanje deformiranjem: Tehničko ekonomske značajke oblikovanje deformiranjem. Fiziklane osnove oblikovanje deformiranjem. Osnovni pojmovi oblikovanja deformiranjem-stupanj, brzina i rad deformacije, naprezanje tečenja, uvjet tečenja. Trenje i podmazivanje u postupcima obrade deformiranjem. Sposobnost oblikovanja. priprema materijala i 
zagrijavanje u postupcima obrade deformiranjem. Strojevi za obradu deformiranjem.


Cilj predmeta: Upoznavanje studenata s postupcima oblikovanja deformiranjem i obradbe odvajanjem čestica.