Kod: SO007
ECTS: 8 
Nositelj kolegija: doc.dr.sc. Ivana Zubac
Semestar: zimski
Fond sati: 3+3+0
Status kolegija
:Temeljni 
Preduvjeti za ispit: Položen ispit iz Matematike I 
Provjera znanja: ispit

Cilj predmeta: Usvojiti matematičke alate potrebne za sve smjerove studija strojarstva.

Sadržaj predmeta: Integralni račun: definicija neodređenog integrala i osnovne metode integriranja. Integriranje racionalnih funkcija, parcijalna integracija, integriranje supstitucijom, integriranje nekih iracionalnih funkcija, trigonometrijske supstitucije. Određeni integral: definicija i osnovna svojstva, primjene, nepravi integral, numerička integracija. Diferencijalne jednadžbe: diferencijalne jednadžbe 1.reda, separacija varijabli, polje smjerova, ortogonalne trajektorije. Diferencijalne jednadžbe 2. reda s konstantnim koeficijentima. Sustavi diferencijalnih jednadžbi. Funkcije više varijabli: limes i neprekidnost, parcijalne derivacije, ekstremi, uvjetni ekstremi. Višestruki integrali: dvostruki i trostruki integrali i primjene, zamjena varijabli.

Literatura:
L. Krnić, Z. Šikić: Račun. Diferencijalni i integralni, I. dio, Školska knjiga, Zagreb.
V. Cigić: Matematika II, Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Mostar, 2001.


SO009

Materijali I (2+1)
ECTS: 5 
Studijski program: Strojarstvo
Godina: 1DD 
Smjer studija: Svi smjerovi studija 
Semestar: Ljetni 
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Angela Topić

Nastavnici: izv. prof. dr. sc. Angela Topić, doc. dr. sc. Nikola Knezović

Status kolegija:Temeljni 
Preduvjeti za ispit: 
Provjera znanja: ispit


Sadržaj predmeta: Uvod u materijale. Elementi tvari i kemijski spojevi. Relativna i 
atomska molekularna masa. Struktura atoma i periodni sustav. Otopine i kvantitativni sastav otopina. Kristalografija. Struktura čvrstih tvari: metala, keramike polimera i kompozita. Legure. Binarni dijagrami stanja. Izomorfni, eutektički, eutektoidni, peritektički dijagrami stanja. Dijagram stanja Fe-C. Osnove toplinske obrade metala. TTT dijagrami. Mehanizmi očvršćivanja metalnih materijala. Mehanička svojstva materijala i njihovo određivanje. Statički vlačni pokus. Tvrdoća. Žilavost i udarni rad loma. Umor i puzanje. Ostala svojstva materijala.


Cilj predmeta: Stjecanje osnovnih znanja iz fizike i kemije materijala te građe i strukture materijala. Upoznavanje s dijagramima stanja te osnovama toplinske obrade metala i s osnovnim svojstvima materijala.


Literatura: F. Kovačiček, Đ. Španiček: Materijali - osnove znanosti o materijalima, FSB, Zagreb, 2000. V. Ivušić: Dijagrami stanja metala i legura, FSB, 2003. M. Stupnišek, F. Cajner: Osnove toplinske obradbe metala, FSB, 2001. M. Franz: Mehanička svojstva materijala, FSB, Zagreb, 1998.


SO010

Mehanika II (3+2)
ECTS: 6 
Studijski program: Strojarstvo
Godina: 1DD 
Smjer studija: Svi smjerovi studija
Semestar: Ljetni 
Nositelji: izv.prof.dr. sc. Davorka Šaravanja
Status kolegija: Temeljni
Preduvjet za ispit: uredno pohađanje vježbi 
Provjera znanja: ispit

Sadržaj predmeta: Kinematika čestice. Koordinatni sustavi. Vrste pravocrtnog gibanja. Ovisno gibanje čestica. Krivocrtno gibanje. Prostorno gibanje čestice u Descartesovu, cilindričnom, sfernom i prirodnom koord. sustavu. Transformacija koordinata, brzine i ubrzanja u drugi koordinatni sustav. Složeno gibanje čestice. Kinematika krutog tijela. Stupnjevi slobode gibanja. Translacijsko gibanje. Rotacija oko nepomične osi. Komplanarno gibanje tijela. Određivanje brzina i ubrzanja ravninskih mehanizama. Rotacija oko nepomične točke. Opći slučaj gibanja. Složeno gibanje krutog tijela. Dinamika čestice. Primjena II N. zakona. D'Alambert-ov princip. Rad i snaga sile. Energije čestice. Količina gibanja, impuls, dinamički moment čestice. Zakon količine gibanja. Zakon promjene dinamičkog momenta. Dinamika sustava čestica. Zakon održanja mehaničke energije. Zakon promjene mehaničke energije. Dinamika krutog tijela.Momenti tromosti. Translacija krutog tijela. Rotacija krutog tijela oko nepomične osi. Ravninsko gibanje krutog tijela. Teorija sudara. Osnove teorije vibracija.


Cilj predmeta: Naučiti studente metodama rješavanja problema koji se javljaju u 
inžinjerskim proračunima statike kao dijelu tehničke mehanike.


Literatura: Jecić, S. Kinematika krutih tijela, Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu, 2002.; Jecić, S. Kinematika i dinamika, Tehnička knjiga, Zagreb, 2002.; Targ, S. M.: Teorijska mehanika-kratki kurs, GK, Beograd, 1971; Hibbler, R.C.: Engineering Mechanics, Dynamics, Prentice Hall, 1997; Šaravanja, D.: Mehanika II-udžbenik, FSR Sveučilišta u Mostaru.


SO008 
Oblikovanje pomoću računala (1+2)
ECTS: 5 
Studijski program: Strojarstvo
Godina: 1DD 
Smjer studija: Svi smjerovi studija 
Semestar: Ljetni 
Nositelji: Izv.prof. dr. sc. Vesna Raspudić 
Status kolegija:Temeljni 
Preduvjeti za ispit: 
Provjera znanja: kontinuirana


Sadržaj predmeta: Računalna podrška procesu konstruiranja. CAD sustavi opće namjene: povijesni pregled razvoja, komponente i područja primjene. Pregled mogućnosti i primjene AutoCADa za crtanje i projektiranje na računalima. Definiranje osnovnih 2D elemenata. Alati za uređivanje crteža. Podešavanje parametara crteža. Primjena pomoćnih funkcija. Organizacija elemenata crteža pomoću razina crtanja. Rad s tekstom. Kotiranje crteža. Presjeci. Izrada šrafura. Vrste i karakteristike projiciranja. Primjena blokova i atributa pri izradi tehničkih crteža. Referencirani crteži. Priprema crteža za ispis. Formati i organizacija tehničkih crteža. Mjerila. Tehnike 3D geometrijskog modeliranja. Žičano, plošno i volumensko modeliranje. Matematičke podloge u CAD sustavima. Interpolacija i aproksimacija krivulja. Parametarske krive trećeg reda, vrste krivulja. Površinsko modeliranje, vrste površina. Volumensko modeliranje. Topologija modela.


Cilj predmeta: Upoznavanje osnovnih principa primjene računala pri izradi tehničke dokumentacije i postupaka vizualizacije 2D i 3D objekata.

Literatura

  1. Literatura za AutoCAD (preporučeni autori: G. Omura, S. Onstott)
     2. Tehničko crtanje, M.Opalić, M. Kljajin, S. Sebastijanović, Zrinski d.d., 2007.

SO010

Osnove menadžmenta (2+1)
ECTS: 4 
Studijski program: Strojarstvo
Godina: 1DD 
Smjer studija: Zajednički dio studija 
Semestar:Ljetni 
Nositelji: Prof.dr.sc. Dragan Čović 
Status kolegija:Opći 
Preduvjeti za ispit: nema 
Provjera znanja: kontinuirana


Sadržaj predmeta: Priroda i razvoj teorije menadžmenta.Definicije 
menadžmenta.Znanstveni menadžment.Načela organizacije. Metode organizacije. Utjecaj unutarnjih i vanjskih čimbenika na organizaciju.Organizacijske strukture. Suvremeni trendovi u oblikovanju organizacije. Odnos organizacijske strukture i menadžmenta.Podjela menadžmenta. Razine menadžmenta. Strateški menadžment. Misije i ciljevi.Planovi i načela planiranja.Mrežna analiza. SWOT analiza.APACS analizaTehnika 7S. Portfolio analiza. Benchmarking. Sinergija.Case study: izrada SWOT analize za određeno poduzeće.Značenje i zadaci financijske funkcije. Financijsko računovodstvo.Upravljačko računovodstvo. Budžetiranje.Značenje i zadaci funkcije upravljanja ljudskim potencijalima. Timski rad.Sukobi na radu.Stres i upravljanje stresom. Upravljanje promjenama na radu. Motivacija.Work shop: Timski rad, motivacija, stres.Svrha i značaj komunikacija. Unapređenje komunikacija. Elektronski mediji i komunikacija .Kontrola u menadžmentu. Menadžment s pomoću ciljeva. Menadžment s iznimkom. Menadžment s pomoću rezultata.Menadžerski informacijski sustav.Informacijska tehnologija kao konkurentska prednost poduzeća


Cilj predmeta: Upoznavanje studenata sa: definicijama menadžmenta, povijesti 
menadžmenta, organizacijskim strukturama, zadacima menadžera, kvantitativnim metodama u menadžmentu, značajem financija i računovodstva za menadžere u strojarstvu, značajem i ulogom informatičke tehnologije u menadžmentu


Literatura: 1.Weikrich H., Koontz H.,: Menedžment, Mate, Zagreb, 1998. 2.Bennett R.: Management, Informator, Zagreb, 1994. 3.Sikavica P., Novak M.: Poslovna organizacija, Informator, Zagreb 1999.