SO015 

Elementi konstrukcija I (3+2) 
ECTS: 6 
Studijski program: Strojarstvo
Godina: 2D 
Smjer studija: Svi smjerovi studija 
Semestar:Zimski 
Nositelji: prof.dr.sc. Milenko Obad 
Status kolegija:Temeljni 
Preduvjeti za ispit: Uredno pohađanje predavanja i vježbi, te predani I i II program 
Provjera znanja: ispit

Sadržaj predmeta: Uvod, strojevi i strojni elementi, Opterećenja i vrste opterećenja strojnih elemenata, Naprezanja i deformacije strojnih elemenata, čvrstoća strojnih elemenata, čvrstoća oblika. Pogonska čvrstoća. Sigurnost. Tolerancije mjera, oblika i položaja. Nerastavljivi spojevi. Stezni spojevi. Zavareni spojevi. Lemljeni i lijepljeni spojevi. Zakovični spojevi. Rastavljivi spojevi. Vijčani spojevi. Klinovi i pera. Zatici i svornjaci. Opruge. Elementi protoka fluida.


Cilj predmeta: Upoznavanje s elementima strojeva. Analiza stanja naprezanja i 
deformacija elemenata strojeva. Analiza dinamičke izdržljivosti elemenata strojeva. 
Oblikovanje i dimenzioniranje elemenata strojeva za spajanje, prijenos snage i momenta.


Literatura: Decker, K.H., Elementi strojeva, Tehnička knjiga Zagreb, 1995. Opalić, M. Elementi strojeva, FSB Zagreb, 2001


SO013 

Matematika III (2P + 2V)

dr.sc. Nikola Koceić Bilan


SO014

Materijali II (2+2)
ECTS: 6 
Studijski program: Strojarstvo 
Godina 2DD 
Smjer studija: Svi smjerovi studija
Semestar: Zimski 
Nositelji: doc. dr. sc. Nikola Knezović

Nastavnici: izv. prof. dr. sc. Angela Topić, doc. dr. sc. Nikola Knezović
Status kolegija: Temeljni 
Preduvjet za ispit: 
Provjera znanja: ispit 

Sadržaj predmeta: Sistematizacija materijala. Postupci toplinske obrade metala: žarenje, kaljenje poboljšavanje. Postupci modificiranja površina. Svojstva i primjena željeznih ljevova. Svojstva i primjena općih konstrukcijskih čelika i čelika povišene čvrstoće. 
Svojstva i primjena čelika za poboljšavanje, opruge i cementiranje. Osnove korozije - Svojstva i primjena korozijski i kemijski postojanih čelika Svojstva i primjena čelika za povišene i snižene temperature Svojstva i primjena alatnih čelika Svojstva i primjena bakrenih i aluminijskih legura Svojstva i primjena niklovih, kobaltovih, titanovih i magnezijskih legura Svojstva i primjena konstrukcijske keramike i tvrdih metala Svojstva i primjena polimernih materijala - plastomera i duromera Svojstva i primjena elastomera. 
Uvod u kompozite Svojstva, proizvodnja i primjena kompozitnih materijala


Cilj predmeta: Upoznavanje s proizvodnjom čelika, željeznih ljevova, postupcima 
toplinske obrade metala, strukturom, svojstvima i primjenom materijala na bazi željeza, aluminijskih, bakrenih, titanovih, magnezijskih, niklovih, kobaltovih legura, polimernih materijala, konstrukcijske keramike i kompozita.


Literatura: T. Filetin, F. Kovačiček, J. Indof: Svojstva i primjena materijala, FSB, Zagreb, 2002. M. Stupnišek, F. Cajner: Osnove toplinske obradbe metala, FSB, Zagreb, 2001.


SO016 

Nauka o čvrstoći (3+2)
ECTS: 6 
Studijski program: Strojarstvo
Godina: 2PD 
Smjer studija: Svi smjerovi studija 
Semestar: Zimski 
Nositelji: prof.dr..sc. Šimun Bogdan
Status kolegija:Temeljni 
Preduvjeti za ispit: nema 
Provjera znanja: ispit 

Sadržaj predmeta:Zadaci i metode nauke o čvrstoći. Naprezanje, transformacija ravninskog naprezanja. Glavna naprezanja.Mohrova kružnica naprezanja za ravninsko i prostorno naprezanje. Duljinska, kutna i obujama deformacija.Transformacija deformacije, glavne deformacije. Hookeov zakon, konstante elastičnosti i veza među njima. Stvarno, proračunsko i dopušteno naprezanje, faktor sigurnosti.Opći slučaj opterećenja štapa. Unutarnje sile. Opći pristup analizi naprezanja i deformacija u nauci o čvrstoći.Osno opterećenje štapa. Produljenje i naprezanja.Toplinska, početna i montažna naprezanja. Statički neodređeni problemi. Koncentracija naprezanja i St. Venantov princip.Uvijanje okruglog štapa. Izrazi za naprezanje i kutove zakreta. Diferencijalna jednadžba i rubni uvjet.Dimenzioniranje. Statički neodređeni zadaci.Savijanje ravnog štapa. Izrazi za normalno i posmično naprezanje, povoljni oblici presjeka štapa.Diferencijalna jednadžba savijanja drugog i četvrtog reda. Određivanje progiba i nagiba metodom analogne grede. Statički neodređeni zadaci. Koso savijanje.Savijanje debelog zakrivljenog štapa. Smicanje.Energija deformiranja. Energija promjene obujma i energija promjene oblika.Teorije čvrstoće.Izvijanje štapa u elastičnom i plastičnom području. Eulerova kritična sila, Tetmajerova formula. 

Cilj predmeta: Upoznavanje studenata s metodama proračuna čvrstoće, krutosti i stabilnosti inženjerskih konstrukcija.


Literatura:I. Alfirević, Nauka o čvrstoći, udžbenik, Tehnička knjiga, Zagreb 1989. D. Bazjanac, Nauka o čvrstoći, Tehnička knjiga, Zagreb 1968. V. Šimić, Otpornost naterijala I, Školska knjiga, Zagreb 1992. 


 SO018

Tehnički engleski jezik I (1+1)
ECTS: 2 
Studijski program: Strojarstvo
Godina: 2DD 
Smjer studija: Svi smjerovi studija 
Semestar: Zimski 
Nositelji: pred.Željana Žulj
Status kolegija:Opći 
Preduvjeti za ispit: nema 
Provjera znanja: nema


Sadržaj predmeta: Tehnika i tehnički studiji, engleski jezik u struci.Definiranje, upotreba odgovarajućih.Gramatičko slaganje subjekta i predikata Primjeri naučno-popularnog teksta, stručnog teksta, znanstvenog teksta.Opisivanje i uspoređivanje; jezične strukture imenica – pridjev. Brojevi (parni, neparni), decimalni brojevi, razlomci, osnovne operacije, potencije, korijen, jednadžbe.Traženje željenih informacija u tablici, jezične strukture: 
glagol – imenica – pridjev - prilog Defincije, jednadžbe, množina imenica stranog 
porijekla.Upotreba pasivnih oblika u stručnim tekstovima.Modalni glagoli . mogućnosti i vjerojatnost Klasifikacije; upotreba pasivnog prezenta u opisu.Izražavanje prednosti i nedostataka u tabelarnom prikazu Izražavanje mogućnosti/sposobnosti; upotreba fraza. Pregled nastavne građe i evaluacija.

 
Cilj predmeta:Usvajanje terminologije temeljnih područja struke te svladavanje 
karakterističnih jezičnih struktura tehničkog engleskog kao i osobitosti 
stručnog/znanstvenog teksta. Razvijanje svijesti o važnosti pravilne interpretacije 
tehničke informacije.


Literatura:1. M. Hercezi-Skalicki: Reading Technical English for Academic Purposes, Školska knjiga 2. E. H. Glendinning, N. Glendinning: Oxford English for Electrical and Mechanical Engineering, Oxford University Press 3. CM and D. Johnson: General Engineering, Phoenix ELT, 1988. 4. Izabrani članci iz tehničkih stručnih časopisa na engleskom jeziku.


SO017 
Termodinamika (3+3)
ECTS: 5 
Studijski program: Strojarstvo
Godina: 2DD 
Smjer studija:svi smjerovi 
Semestar:Zimski 
Nositelji:izv.prof.dr.sc. Ivanka Boras; Nastavnik: Gordan Lješić
Status kolegija: Temeljni 
Preduvjeti za ispit: nema 
Provjera znanja: ispit


Sadržaj predmeta: Osnovni pojmovi i definicije – veličine stanja, sustav, energija, 
ravnotežni i neravnotežni procesi, vrste tvari.Prvi glavni stavak termodinamike zazatvoreni i otvoreni sustav.Idealni plinovi i idealno nestlačive tvari – svojstva. Smjese idealnih plinova – svojstva.Ravnotežne promjene stanja idealnih plinova u zatvorenom sustavu – primjena u tehnici.Ravnotežne promjene stanja idealnih plinova u otvorenom sustavu – primjena u tehnici.Kružni procesi s idealnim plinovima kao radnom tvari. Desnokretni i lijevokretni procesi.Drugi glavni stavak termodinamike. Nepovratni procesi u zatvorenom i otvorenom sustavu–svrha i primjena u tehnici.Realne tvari – svojstva. Isparivanje i ukapljivanje. Tipični procesi u zatvorenom i otvorenom sustavu.Kružni procesi s realnim tvarima..Osnovni pojmovi o prijelazu topline. Provođenje topline – osnovni modeli.Izmjena topline konvekcijom..Izmjena topline zračenjem.Izmjenjivači toplin.vrste i proračun.Izgaranje.Vlažni uzduh. 

Cilj predmeta: : Pružanje nekih temeljnih znanja iz termodinamike. Upoznavanje s ponašanjem radnih tvari i osnovnim značajkama tipičnih tehničkih procesa. Upoznavanje s osnovnim zakonima izmjene topline i njihovom primjenom. Upoznavanje s osnovnim zakonima pri izgaranju.


Literatura: M. Marić,Đ.Maričić: Termodinamika i prenos topline, P.K.K.Mostar,1985.A. Galović: Termodinamika I, FSB, Zagreb, 2002. A. Galović: Nauka o toplini II, FSB, Zagreb, 1997.Zbirke zadataka iz Nauke o toplini I i II, FSB, Zagreb.