SO001
Matematika I. (3+3) 

ECTS: 8 
Studijski program: Strojarstvo
Godina: 1PDS 
Smjer studija: Svi smjerovi studija
Semestar: Zimski 


Nastavnik: dr .sc. Ivana Zubac, doc.


Status kolegija:Temeljni

Preduvjeti za ispit: nema 
Provjera znanja: ispit


Sadržaj predmeta:

1.kolokvij:

BROJEVI: realni brojevi, kompleksni brojevi.

LINEARNA ALGEBRA: Matrice i matrične operacije, rang matrice. Rješavanje sustava linearnih jednadžbi, Gaussova eliminacija, Kronecker-Capellijev teorem. Inverzna matrica, determinante. 
VEKTORSKA ALGEBRA: osnovne operacije s vektorima, linearna nezavisnost vektora, vektorski produkti i primjene.

ANALITIČKA GEOMETRIJA: pravac, ravnina i primjene.

2.kolokvij:
FUNKCIJE REALNE VARIJABLE: načini zadavanja funkcija, pregled elementarnih funkcija, limes, neprekidnost, asimptote.

DERIVACIJA I PRIMJENE: Pojam derivacije, pravila deriviranja, diferencijal, implicitno deriviranje, parametarsko deriviranje, više derivacije i diferencijali, teoremi srednje vrijednosti, monotonost, ekstremi, zakrivljenost, ispitivanje toka funkcije.

NIZOVI I REDOVI: niz realnih brojeva, red realnih brojeva, niz funkcija, red funkcija, Taylorov red.


Cilj predmeta: Usvojiti matematičke alate potrebne za smjerove studija strojarstva.


Literatura: Krnić, L.; Šikić, Z.: Račun. Diferencijalni i integralni, Školska knjiga, Zagreb. Grupa autora: Inženjerski priručnik, Školska knjiga, Zagreb.


SO003 Fizika (3+3)
ECTS: 6 
Studijski program: Strojarstvo
Godina: 1DD 
Smjer studija: Svi smjerovi studija 
Semestar: Zimski 
Nositelji: prof.dr.Zoran Primorac; Nastavnik: Antonija Bošnjak

Status kolegija:Temeljni 
Preduvjeti za ispit: Uredno pohađanje nastave i predane vježbe 
Provjera znanja: ispit


Sadržaj predmeta: O fizici – prirodna, eksperimentalna znanost. Mjerenje fizikalnih veličina. Newtonovi zakoni mehanike.Dinamika čestice. Rad, energija, snaga. zakon sačuvanja. Newtonov zakon gravitacije. Sustav čestica. Kruto tijelo. Vrtnja krutog tijela. Inercijski sustavi. Specijalna teorija relativnosti. Ekvivalencija mase i energije. Mehanika fluida: tlak, uzgon; jednaždba kontinuiteta i Bernulijeva jednadžba; viskoznost. Električni naboj. Električno polje, potencijal i napon. Gausov zakon. Električna struja. Elektromagnetizam. Toplina. Temperatura i kinetička energija molekula. Harmonički oscilator. Energija kod titranja. Valno gibanje. karakteristične pojave kod valnog gibanja. Zvuk. Energija i intezitet zvuka. Ultrazvuk. Optika. osnovne veličine i zakoni fotometrije. Osnovni zakoni geometrijske optike. Zrcala i leće. Pogreške leće. Fizikalna optika. Interferencija i ogib svjetlosti. Optička rešetka. Polarizacija svjetlosti.


Cilj predmeta: Naučiti studente razumijevanju osnovnih fizikalnih zakonitosti koji su temelj mnogih inženjerskih predmeta studija.

Literatura: Cindro, N.: Fizika 1, Školska knjiga Zagreb, 1991. ili Kulišić, P.: Mehanika i toplina, Školska knjiga, Zagreb, 1995. Grbac, M; Rađa-Ljubić, L.: Zadaci iz mehanike i hidromehanike, FESB, Split ,1991. Rađa-Ljubić, L.; Vuletin, J.; Tudorić-Ghemo, J.; Botrić, S.: Praktikum iz opće fizike (I dio), FESB-Split, 1990.Henč-Bartolić V.; Kulišić, P.: Valovi i 
optika, Školska knjiga Zagreb, 1989. Vuletin, J.: Zadaci iz Fizike (Titraji i valovi, oplina, Atomi), FESB, Split, 1996. Vuletin, J.; i dr.: Praktikum iz Fizike II, FESB, Split, 1993.


SO005
Inženjerska grafika i CAD (2+3)
ECTS: 4 
Studijski program: Strojarstvo
Godina: 1DD 
Smjer studija: Svi smjerovi studija 
Semestar: Zimski 
Nositelji: pred.mr.sc. Karmela Miletić
Status kolegija:Temeljni 
Preduvjeti za ispit: 
Provjera znanja: kontinuirana

Sadržaj predmeta: Pojam i vrste projiciranja. Ortogonalno projiciranje na dvije i više ravnina. Projiciranje točke, pravca i ravnine. Međusobni položaji: točka na pravcu, pravac i točka u ravnini. Sutražnice i priklonice. Prelaganje projicirajuće ravnine. Presjeci rotacijskih tijela (valjka, stošca i sfere) projicirajućom ravninom.Prostorna predodžba skiciranje u izometriji,. Normizacija i norme; crte, tehničko pismo, formati papira, mjerila..Osnovni pojmovi i pravila projiciranja ISO 128. Prostorno 
predočavanje.Jednodijelni model (skiciranje u izometrijskoj projekciji). Skiciranje u ortogonalnoj projekciji. Preporuke pri predočavanju oblika; pojednostavnjenja. Sklop (samostalno skiciranje svih pozicija u ortogonalnoj projekciji u presjeku i 
pogledu).Kotiranje ISO 129. Oznake kvalitete površinske hrapavosti (obrada) na 
tehničkim crtežima Računalna grafika i geometrija – elementi grafike, 2D krivulje, transformacija koordinata, projekcije. Računalna grafika–2D CAD.Korištenje računala u izradi tehničke dokumentacije. Računalna grafika–2D CAD. Tolerancije i dosjedi na radioničkim i sklopnim crtežima. Tolerancije oblika i položaj;oznake na tehničkim crtežima. Simboli. Jednodijelni model (radionički crtež izraditi računalom; predaja programa uz kolokvij na vježbama). Opremanje tehničke dokumentacije.


Cilj predmeta: Upoznavanje s tehničkim normama, prostornim zorom, ortogonalnim projiciranjem, presjecima, kotiranjem, te pravilima za cjelovito opremanje tehničke dokumentacije. Primjena računala pri izradi tehničke dokumentacije. Stjecanje znanja neophodnih za inženjersku komunikaciju crtežom.


Literatura:M. Opalić, M. Kljajin, S. Sebastijanović: Tehničko crtanje, Zrinski d.d., 
Čakovec, 2003. Z. Herold: Inženjerski priručnik, Inženjerska grafika, Školska knjiga, Zagreb, 1994. K. Horvatić- Baldasar, I. Babić: Nacrtna geometrija, Sand d.o.o., Zagreb 2001.


SO002
Mehanika I (3+3)
ECTS: 7 
Studijski program: Strojarstvo 
Godina: 1DD 
Smjer studija: Svi smjerovi studija 
Semestar: Zimski 
Nositelji: doc.dr.sc. Davorka Šaravanja;prof. dr. sc. Alija Cigić
Status kolegija: Temeljni 
Preduvjet za ispit: uredno pohađanje vježbi 
Provjera znanja: ispit 

Sadržaj predmeta: Uvodni pojmovi. Podjela i metode tehničke mehanike. Statički moment sile i spreg sila. Redukcija ravninskog skupa sila. Redukcija prostornog skupa sila. Rastavljanje sile na u ravnini i prostoru. Veze i oslaobađanje krutog tijela od veza. Uvjeti ravnoteže tijela u ravnini i prostoru. Uvjeti ravnoteže tijela kada djeluje trenje. Trenje u dodiru krutih tijela. Trenje užeta i trenje kotrljanja. Ravni puni nosači. Definicije, unutrašnje sile i međusobna ovisnost unutrašnjih sila. Složeni (Gerberovi) nosači. Zakrivljeni i okvirni nosači. Prostorni nosači. Ravni rešetkasti nosači i metode rješavanja rešetkastih nosača (metoda čvorova, Ritter-ova i Cullman-ova metoda). Geometrijske karakteristike tijela i ploha (težište i Pappus-Guldinova pravila). Geometrijski momenti tromosti ravne površine. 

Cilj predmeta: Naučiti studente metodama rješavanja problema koji se javljaju u 
inžinjerskim proračunima statike kao dijelu tehničke mehanike.


Literatura: Muftić, O.: Mehanika I, statika, udžbenik, Tehnička knjiga, Zagreb 1990; Matejiček, F.; Semenski, D.; Vnučec, Z.: Uvod u statiku sa zbirkom zadataka, Golden marketing, Zagreb, 1999.; Targ, S. M.: Teorijska mehanika-kratki kurs, GK, Beograd, 1971; Bazjanac, D.: Statika, Tehnička knjiga, Zagreb, 1975.; Damić, V.: Statika, Veleučilište Dubrovnik, 2000; Hibbler, R.C.: Engineering Mechanics, Statics, Prentice 
Hall, 1997; Šaravanja, D.: Mehanika I (skripta), FSR Sveučilišta u Mostaru.


SO004 Tehnologija i društvo (2+0) 
ECTS: 4 
Studijski program: Strojarstvo 
Godina: 1DD 
Smjer studija: Zajednički dio studija
Semestar: Zimski 
Nositelji: 
Status kolegija:Temeljni 
Preduvjeti za ispit: nema 
Provjera znanja: kontinuirana

Sadržaj predmeta: Tehnika i tehnologija; pojava i razvoj znanstvenog pogleda na svijet; prosvjetiteljstvo i moderna. Svjetonazorske razlike i sličnosti; elementi kozmologija - pojmovi svijeta, života i razvoja u znanosti i religiji. Struktura znanstvene spoznaje; znanstvena otkrića; znanstvene paradigme i revolucije. Problem znanstvene neutralnosti; teorije o kraju ideologije; položaj znanstvenika u društvu; znanje i moć. Socijalna cijena; pojam socijalne odgovornosti; profesionalna etika; društvena odgovornost; tehnologija i 
otuđenje. Diskurs kao temelj društvenog djelovanja; tehnički diskurs; socijalni akteri i značenje tehnologije; promocija i prihvaćanje novih tehnologija. Tehnološki determinizam. Socijalni determinizam. Paradigme društvenog razvoja. Održivi razvoj. Društvo rizika. Postmoderna perspektiva.Znanost, tehnika, društvo – sociokulturni kontekst BiH.


Cilj predmeta: Usavršavanje tehničkog djelovanja uz poznavanje spoznaja o tehnici i znanosti iz perspektive društveno-humanističkih znanosti. Naznačiti socio-kulturne aspekte u suvremenom odnosu čovjeka i prirode, kao i socijalni kontekst i etička pitanja suvremene znanosti. Naglasak na zaokretima prema integraciji materijalne i duhovne kulture.


Literatura:1. Horgan, J. Kraj znanosti, Jesenski i Turk, Zagreb, (2001) 2. Kuhn, T. Struktura znanstvenih revolucija, Jesenski i Turk, Zagreb (2002). 3. Rifkin, J. 
Biotehnološko stoljeće, Jesenski i Turk, Zagreb (1999)