Sadržaj: Osobine i područja primjene skriptnih jezika. Sučelje prema operacijskom sustavu. Programiranje u okviru ljuske operacijskog sustava. Osnovni Unix alati. Regularni izrazi. Uvod u programski jezik Perl. Skalarni tipovi podataka. Liste i polja u Perlu. Asocijativna polja. Potprogrami. Datoteke. Regularni izrazi u Perlu. Obrada tekstnih podataka. Programi u naredbenom retku. Uvod u programski jezik Python. Osnovni tipovi podataka. Operacije nad znakovnim nizovima. Metode znakovnih nizova. Liste. Rječnici. Datoteke. Naredbe i programski konstrukti u Pythonu. Funkcije, moduli, prostori imena. Objektno orijentirano programiranje u Pythonu.

Kod: DEO307
Naziv predmeta: Poduzetništvo i računarstvo 
ECTS:3 
Studijski program:dodiplomski studij računarstva 
Godina:3 
Nositelj kolegija: prof.dr.sc. Vlado Majstorović;Nastavnici: Marijana Bandić Glavaš,Vlado Majstorovic
Semestar: ljetni 
Fond sati:2+2+0 
Status kolegija: opći 
Preduvjeti za ispit: nema 
Provjera znanja: kontinuirana tijekom nastave. Ispit

Cilj kolegija: Upoznavanje studenata s osnovnim pojmovima i novim spoznajama o poduzetništvu u kontekstu promjena što ih nose elektronička računala, kao moćno sredstvo od pomoći pri obavljanju najrazličitijih ljudskih aktivnosti, posebice onih poslovnih. Pored toga cilj ovog kolegija je savladavanje i praktična primjena metodologije izrade poslovnog plana, te razumijevanje poslovnih rezultata i mjerila uspješnosti poslovanja.

Sadržaj kolegija: Pojam i značaj poduzetništva i poduzetničkog pothvata Pretpostavke i uvjeti razvitka poduzetništva. Načela razvijanja osobne poduzetnosti. Poduzetnički proces. Inovacija, kreativnost, tržište. Poslovna zamisao, prepoznavanje i vrednovanje. Transformacija zamisli u proizvod ili uslugu. Veza računarstva i poduzetništva, IT kao konkurentna prednost. Elektroničko poslovanje. Poslovni plan. Analiza tržišta – polazište u 
pripremi poslovnog plana. Metodologija izrade poslovnog plana. Osnove poslovnog planiranja. Forma i sadržaj poslovnog plana. Fizički i financijski aspekti pripreme investicijskog projekta. Vrsta i načini proračuna u poslovnom planu. Proračun u funkciji kontrole poslovanja i poboljšanja rezultata poslovanja. Troškovi i rezultati poslovanja. Ocjena i izvedba investicijskog projekta. 
Osjetljivost investicijskog projekta. Izrada poslovnog plana – ogledni primjer.Postupak osnivanja poduzeća. Upravljanje poduzećem. Intelektualno vlasništvo, patenti i zaštita. Potporne institucije i programi. Tehnološki parkovi, inkubatori, konzultanti. Mreže poduzetnika.

Preporučena literatura: 1.N. Kuvačić, Počela poduzetništva, Ekonomski fakultet Split, Split 1999.; J.A: Timmons: New Venture Creation: Entrepreneurship for the 21st Century, (5ed.) Irwin, 1999.; M. Cingara idr. Poslovno planiranje s primjerima za investitore, RriF–plus Zagreb 2004.

Dopunska literatura:; Poslovni plan poduzetnika, Ministarstvo gopspodarstva RH, 
Masmedia, Zagreb 1999.; A. Škorić, Uvod u poduzetništvo, Hita-Consalting, Zagreb, 1995.Ž. Panian, Internet i malo poduzetništvo, Informator, Zagreb, 2000. J. Deželjin i dr., Poduzetnički menadžment, M. E. P. Consult, Zagreb, 2002.


Osnove programskog inženjerstva. Projekt menadžment. Korisnički zahtjevi: planiranje i specifikacija zahtjeva. Modeli sustava. Formalne specifikacije. Analiza sustava. Dizajniranje programske podrške. Menadžment kvalitete. Menadžment konfiguracije (verzioniziranje). Upravljanje zahtjevima. Upravljanje dogradnjama. Aplikacijski menadžment (ITIL). Podrška. Procjena troškova. Izrada dokumentacije. Održavanje. Pomagala u razvoju programskih sustava (CASE alati).