Izborni predmeti jednog od usmjerenja koji su obavezni na drugom usmjerenju nalaze se u kategoriji usmjerenja u kom su obavezni.

Kod: DEI06
Naziv predmeta: Elektronsko poslovanje
ECTS:4/5
Studijski program: diplomski studij računarstva
Godina:1/2

Nastavnik: Željko Stojkić
Semestar:zimski/ljetni
Fond sati:2+1+1 
Status kolegija: izborni
Preduvjeti za ispit: nema
Provjera znanja: kontinuirana tijekom nastave. Ispit pismeni i usmeni

Cilj kolegija: Upoznavanje studenata sa suvremenim oblicima poslovanja

Sadržaj kolegija: Informacijska i komunikacijska infrastruktura elektroničkog poslovanja. Područja elektroničkog poslovanja. Elektronička trgovina, elektronička uprava, informacijske usluge, elektroničko poslovanje i Internet. Strategija i koncepti elektroničkog poslovanja. Uvođenje elektroničkog poslovanja u poduzećima i upravi. Pravni propisi i standardi elektroničkog poslovanja. Informacijska podrška odlučivanju i poslovnim procesima. Optimiziranje i integracija poslovnih procesa. Integracija podataka, baze znanja i baze dokumenata. Sigurnost podataka i zaštita povjerljivih informacija.Funkcije sustava za upravljanje dokumentima i njegova integracija u informacijski sustav organizacije. Funkcionalni zahtjevi i standardi u upravljanju elektroničkim dokumentima. Document management tehnologije i aplikacije,
upravljanje znanjem u organizacijama, modeliranje i upravljanje sadržajem informacijskih sustava. Internet/Intranet tehnologije.Svojstva, fizička i logička struktura elektroničkih dokumenata. Formati zapisa, strukturiranje informacija. Integritet i vjerodostojnost elektroničkih dokumenata. Životni ciklus dokumenta, upravljanje životnim ciklusom, koncepti trajne zaštite i čuvanja elektroničkih dokumenata. Postupci konverzije i migracije. Digitalizacija. Mediji za pohranu podataka. Integracija podataka i usluga. Jezici za označavanje i strukturiranje dokumenata i informacijskih izvora. uloga i razvoj shema metapodataka. Indeksiranje, organizacija i on-line pretraživanje, napredne tehnike
pretraživanja elektroničkih informacijskih izvora.


Preporučena literatura: Kalakota, R. E-poslovanje. Zagreb, 2002. ISO 15489 –
Dokumentacija i informacije – Upravljanje spisima. Model requirements for the
management of electronic records. Luxemburg, 2002.

Kod: GMI01

Naziv predmeta: Digitalna obrada i analiza slike

ECTS:4/5

Studijski program:diplomski studij računarstva

Godina:1/2

Menadžer: Irena Galić, Nastavnik: Ana Knezovic, Nastavnik: Danijel Zelenika

Semestar:zimski/ljetni

Fond sati:2+1+1

Status kolegija: izborni

Preduvjeti za ispit: nema

Provjera znanja: kontinuirana tijekom nastave. Ispit pismeni i usmeni

Cilj kolegija: Student stječe temeljna znanja iz digitalne obrade i analize slika, uz primjene u biomedicini, industrijskoj kontroli kvalitete i drugim područjima.

Sadržaj kolegija: Slika i formiranje slike. Slika kao analogni signal. Digitalizacija slike. Optimizacija slike tijekom digitalizacije. Obrada digitalne slike: optimizacija i rekonstrukcija, histogram, unarne operacije i LUT-ovi, aritmetičke i logičke operacije, konvolucija i filtriranje. Analiza digitalne slike: luminiscentna analiza slike, segmentacija i izdvajanje objekata, morfometrijska analiza objekata na slici, automatsko prebrojavanje, klasifikacija i sortiranje. Industrijska primjena digitalne obrade i analize slike.

Preporučena literatura: A.K.Jain, Fundamentals of Digital Image Processing, Prentice Hall Int. Ed, London, 1989. B.Jahne, Digital Image Processing, Springer-Verlag, Berlin, 1991. L.J.Galbiati, Machine Vision and Digital Image Processing Fundamentals, Prentice-Hall, London, 1990.

Dopunska literatura: R. C. Gonzalez, R. E. Woods: Digital Image Processing, Prentice Hall, 2002.

Kod: PR2ZSO312
Naziv predmeta: Multimedijalni sustavi
ECTS:5
Studijski program:diplomski studij računarstva
Godina: 2
Nositelj kolegija: izv.prof.dr.sc. Tamara Grujić
Semestar: zimski
Fond sati:2+1+1
Status kolegija: stručni
Preduvjeti za ispit: nema
Provjera znanja: kontinuirana tijekom nastave. Ispit


Cilj kolegija: Stječu se temeljna teorijska znanja iz multimedijskih sustava i sustava virtualne stvarnosti koja uključuju svojstva i način generiranja govornih, audio, slikovnih i video signala (uključujući 3D slike i video). Temeljne pretpostavke učinkovitog komprimiranja navedenih signala te praktična znanja koja uključuju razumijevanje rada najvažnijih algoritama za komprimiranje navedenih signala.


Sadržaj kolegija: Povijest multimedijskih sustava, Mediji (tekst, slike/grafika,
audio/govor,animacija/video, interakcija); Multimedijski softverski alati; Dizajn
multimedijskih aplikacija; Multimedijske aplikacije; Multimedijska komunikacija
čovjek/računalo; Analogno/digitalna pretvorba; Frekvencija uzorkovanja; Svojstva audio i govornog signala, Formati za pohranu audio signala (wav, mid, mp3, aif i sl.); Kompresija audio i govornog signala; Govor specifični algoritmi (LPC, CELP, komprimiranje u mobilnoj telefoniji; Audio specifični algoritmi (mp3); Teorija miješanja boja; Modeli boja; Svojstva slikovnog signala; Formati za pohranu slikovnog signala (gif, tiff, jpg, bmp i sl.); Kompresija slikovnih signala (JPEG, Wavelets); Svojstva TV i video signala, Formati za pohranu video signala (mpg, avi, asf i sl.);Kompresija video signala (H.261, H.263, H.26L, MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4); Osnove virtualne stvarnosti, 3D slike, 3D video, 3D zvuk; Multimedijska mrežna komunikacija

.
Preporučena literatura: Rao, Bojkovic, Milovanovic: "Multimedia Communication
Systems:Techniques, Standards and Networks", Prentice Hall, 2002.
Dopunska literatura: Steinmetz, Nahrstedt: "Multimedia Fundamentals: Media Coding and Content Processing", Prentice Hall, 2002.2. IEEE Transaction on Multimedia 3. IEEE Multimedia Magazine.