Izborni predmeti jednog od usmjerenja koji su obavezni na drugom usmjerenju nalaze se u kategoriji usmjerenja u kom su obavezni.

Kod: MFO409
Naziv predmeta: Metode optimizacije
ECTS:5
Studijski program:diplomski studij računarstva
Godina:1
Nositelj kolegija: doc.dr. Željko Stojkić, Menadžer: Željko Stojkić

 • Semestar:ljetni
 • Fond sati:1+0+3      

  Status kolegija: temeljni
  Preduvjeti za ispit: nema
  Provjera znanja: kontinuirana tijekom nastave. Ispit pismeni i usmeni

  Cilj kolegija: Ostvaruju se nužna teorijska znanja o različitim pristupima, matematičkim i heurističkim, najbržem i organiziranom traženju optimalnih rješenja. Ostvaruju se osnovna praktična znanja, korisnički usmjerena, o organizaciji korisničkog sučelja i samog programiranja u cilju samostalnog rada na dobivanju optimalnih rješenja.


  Sadržaj kolegija Uvod, pojmovi, klasifikacija, osnovne teorijske postavke. Linearno programiranje: definicije, simplex algoritam. Nelinearno programiranje, 1D metode: polovljenje, fibonacci, zlatni rez, interpolacijski postupci, Newton, quasi 1D problemi.
  Nelinearno programiranje, nD metode bez ograničenja: direktne (random walk/search,Hookee Jeeves, Powell, nelin. simplex Nelder, ..); gradientne (najbrži spust, konjug. gradienti, Newton, quasi-Newton- DFP...). Nelinearno programiranje, nD metode sa ograničenjima: direktne (RS/RW, SLP, dopustivi smjerovi, gradientne projekcije, SQP) transformacijske (vanjska kaznena funkcija, unut. kaznena funkcija, augm. Lagrange, ..).
  Dinamičko programiranje, Cjelobrojno programiranje, diskretni problemi, Simulirano žarenje, Genetski algoritmi, Primjena neuralnih mreža za aproksimaciju fja. cilja i ograničenja, Primjeri primjene


  Preporučena literatura Rao, “Engineering Optimization”, Wiley Interscience, 1996.Arora, “Introduction to Optimum Design”, McGraw Hill, 1989.Belegundu, Chandrupatla, “Optimization Concepts and Applications in Engineering”, Prentice Hall, 1999

  Studenti koji u 2020./2021. upisuju OZR dužni su se upisati do 7.3., linkovi na nastavu biti će objavljeni na ekolegiju u Obavijestima.

  Za sve probleme pri upisu javiti se na : mila.zovko@fpmoz.sum.ba  Kod: DEO408 
  Naziv predmeta: Upravljanje projektima
  ECTS:5 
  Studijski program:diplomski studij računarstva
  Godina:1 
  Nositelj kolegija: prof.dr.sc. Vlado Majstorović
  Semestar:ljetni 
  Fond sati:2+1+1
  Status kolegija: opći 
  Preduvjeti za ispit: nema 
  Provjera znanja: kontinuirana tijekom nastave. Ispit pismeni i usmeni


  Cilj kolegija: Upoznavanje studenata s osnovnim pojmovima u području projekata i upravljanja projektima. Usvajanje znanja o formalnom definiranju projekta, način njegovog pokretanja i odvijanja, timskom radu, formalnom praćenju napretka projekta i procesima životnog ciklusa zajedničkih većini projekata.Pored toga studenti će se teorijski i praktično pripremiti za sudjelovanje u projektima i bit će im prezentirani osnovni aspekti, problemi i postojeća rješenja vezana uz upravljanje različitim tipovima projekta. 

  Sadržaj kolegija: Definicija i vrste projekata. Discipline upravljanja projektima. Ciljevi upravljanja projektima. Značajke uspješnih i razlozi neuspješnih projekata. Životni ciklus projekta. Organizacija projekta. Procesi upravljanja projektom. Inicijacija , planiranje, izvršavanje, praćenje, kontroliranje, upravljanje, zaključivanje. Metode i tehnike planiranja projekata. Tehnike sažimanja vremenskih rokova. Rad u timu. Uloga i profesija upravitelja projekta. Autoritet odgovornosti, pregovaranje i upravljanje komunikacijom. Upravljanje konfliktima. Financijska analiza. Specifičnosti programskih projekata. Uporaba računala u upravljanju projektom. Softveri za podršku upravljanju projektom. Kriteriji za izbor softvera. Izbor softvera. Značaj projektne dokumentacije. Evaluacija i dokumentiranje iskustva.


  Preporučena literatura: PMI: A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK – Guide), PMI 2004. V. Majstorović: Upravljanje proizvodnjom i projektima – Production and Project Management, DAAAM International Vienna, Sveučilište u Mostaru, Vienna-Mostar, 2001.


  Dopunska literatura: H. Kerzner: Project Management Case Studies, Willey 2004.; H. Kerzner: Project Management, A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controling, John Wiley & Sons, New York, 2003.