Izborni predmeti jednog od usmjerenja koji su obavezni na drugom usmjerenju nalaze se u kategoriji usmjerenja u kom su obavezni.

Kod: DE509
Naziv predmeta: Ekonomika i poslovno odlučivanje
ECTS:3 
Studijski program:diplomski studij računarstva
Godina:2 
Nositelji kolegija: prof.dr.sc. Vlado Majstorović/ prof.dr.sc. Brano Markić 
Semestar:zimski 
Fond sati:2+2+0 
Status kolegija: opći 
Preduvjeti za ispit: nema 
Provjera znanja: kontinuirana tijekom nastave. Ispit pismeni i usmeni 

Cilj kolegija: Temeljne ekonomske spoznaje o organizaciji poduzeća, tržištu i 
menadžerskom odlučivanju. Razvoj sposobnosti daljnjeg izučavanja organizacije i vođenja malih, srednjih i velikih poduzeća.


Sadržaj kolegija: Organizacija, pojam, definicija i struktura. Tipovi organizacije. Tržište. Ponuda i potražnja. Organizacija proizvodnje i poslovanja. Poduzetništvo. Analiza troškova i financijskih izvješća. Strateško upravljanje i poslovna politika. Odnos između strategije i organizacijske strukture poduzeća. Izbor, provođenje i ocjena odabrane strategije. Analiza poslovanja. Tehnologija, financije, marketing, ljudski potencijali.


Preporučena literatura: Samuelson, P.A.& W. Nordhaus: Ekonomija, MATE Zagreb 2000.

Dopunska literatura: P. Sikavica, B. Bebek, H. Skoko, D. Tipurić: Poslovno odlučivanje, Informator, Zagreb 1990.Kod: UIO401
Naziv predmeta: Umjetna inteligencija
ECTS:5 
Studijski program:diplomski studij računarstva 
Godina:1 
Nositelj kolegija: prof.dr.sc. Vojo Višekruna 
Semestar:zimski 
Fond sati: 2+0+2 
Status kolegija: temeljni 
Preduvjeti za ispit: nema 
Provjera znanja: kontinuirana tijekom nastave. Ispit pismeni i usmeni


Cilj kolegija: Cilj je kolegija naučiti studente osnovna znanja iz područja umjetne 
inteligencije, od načina prikupljanja i pohrane znanja, do postupaka i algoritama kojim se to znanje koristi u rješavanju kompleksnih zadatka. Osim uvoda u teorijske osnove umjetne inteligencije ilustriraju se i brojne primjene u znanosti i gospodarstvu.

Sadržaj kolegija: Inteligencija i umjetna inteligencija. Zadaci i njihovo rješavanje 
(postavljanje zadatka, rješavanje zadataka pretraživanjem). Znanje i zaključivanje 
(matematička logika, baze znanja, logičko zaključivanje). Nepotpuno znanje. Logičko planiranje. Učenje. Komuniciranje, uočavanje i djelovanje. Osjetila i inteligentna osjetila. Primjeri primjene sustava umjetne inteligencije. 

Preporučena literatura: D.Mišljenović, I.Maršić, Umjetna inteligencija, Školska knjiga, Zagreb, 1991. A.B.Simmons, S.G.Chappell, Artifical Intelligence - Definition and Practice, IEEE Journal of Oceanic Engineering, Vol.13, NO.2, April 1988, pp.14-42.E.Rich, Artifical Intelligence, McGrow Hill Int. Ed, Singapur, 1983. 

Dopunska literatura: A. Dengel, Kunstliche Intelligenz algemeine Principen und Modele, BI- Taschenbuchverl, ISBN 3-411-10271-3, Wien 1994. 7. S. Russel, P. Norvig, Artificial Intelligence a Modern Aproach, Prentice Hall Series in Artificial Intelligence, ISBN 0-13-080302-2, 2003. 8. A. Cawsey, Kunstliche Intelligenz, Pearson studium, ISBN 3-8273-7068-X, Germany 2003.

Kod: PRO506

Naziv kolegija: Distribuirani računalni sustavi

ECTS: 4

Studijski program: diplomski studij računarstva

Godina: 2

Nositelj kolegija: prof. dr. sc. Goran Martinović

Semestar: zimski

Fond sati: 2+1+1

Status kolegija: stručni

Preduvjeti za ispit: nema

Provjera znanja: kontinuirana tijekom nastave. Ispit pismeni i usmeni

Cilj kolegija: Studenti će steći znanja o koncepciji distribuiranih sustava, njihovoj funkciji, kao i mogućnostima primjene.

Sadržaj kolegija: Komunikacija i sinhronizacija u raspodijeljenim sustavima. Raspodjela programskog koda i podataka. Klijent-server model. Izmjena poruka. Zajednička memorija. Broadcasting, međusobno isključivanje, distribuirani izbor. Raspodjela i balansiranje tereta. Dodjela računarskih sredstava. Multihreading. Raspodijeljeni sustavi datoteka. Transakcijski modeli. Modeli konzistencije memorije. Sekvencijalna konzistentnost. Slabije konzistentnosti. Kriptologija. Raspodijeljeni dogovor. Checkpointing.