Kod: ERO202
Naziv predmeta: Digitalni sustavi i strukture
ECTS:7 
Studijski program:dodiplomski studij računarstva 
Godina:2 
Nositelj kolegija: izv.prof.dr.sc. Snježana Rezić 
Semestar:ljetni
Fond sati:3+2+1
Status kolegija: temeljni 
Preduvjeti za ispit: nema
Provjera znanja: kontinuirana tijekom nastave. Ispit: pismeni i usmeni 

Cilj kolegija: Studenti će steći fundamentalna znanja o građi digitalnih sustava temeljeno na razinama karakterističnih logičkih sklopova i podsustava kao i o korištenju osnovnih metoda analize i projektiranja digitalnih sklopova, kako kombinacijskih tako i sekvencijskih.

Sadržaj kolegija: Pojam digitalnih i analognih veličina. Brojni sustavi. Kodiranje. Aritmetika po modulu. Booleova algebra i algebra logike. Sinteza kombinatornih sklopova uporabom logičkih vrata. Multiplekseri i demultiplekseri. Sinteza kombinatornih sklopova uporabom multipleksera i demultipleksera. Multipleksersko demultiplekserske strukture. Programabilne logičke strukture. Vremenski odnosi. Diskretna vremenska os. Memorijski 
elementi – bistabili. Sinteza općih bistabila. Strukture s bistabilima, registri, pomačni registri i brojila. Memorije Sustavi s upravljanjem. Automati i procesi. Diskretni konačni digitalni automati. Model apstraktnog automata. Apstraktna sinteza automata. Minimizacija automata. Strukturna sinteza automata. Regularni izrazi. Programabilni automati. Algoritmi. Wilkiesov model. Aritmetičko logičke jedinice (ALU). Memorijske jedinice, adresni sklopovi. 
Kontrolne jedinice. Koncept mikroprogramiranja.

Preporučena literatura: Župan-Tkalić-Kunstić: Logičko projektiranje digitalnih sustava, Školska knjiga, Zagreb, 1984.,1995. Ožegović, J,: Digitalna elektronika, FESB Split, 2001.

Dopunska literatura: D. D. Gajski: Principles of Digital Design, Prentice-Hall, Inc, 1997


Kod: DEO204
Naziv predmeta: Engleski jezik I 
ECTS:2 
Studijski program:dodiplomski studij računarstva
Godina:2 
Nositelj kolegija: pred.Željana Žulj
Semestar: zimski 
Fond sati:1+1+0
Status kolegija: temeljni 
Preduvjeti za ispit: nema

Provjera znanja: kontinuirana tijekom nastave

Cilj kolegija: Usvajanje jezičnih i gramatičkih struktura jezika struke te savladavanja vještina čitanja i pisanja na stranom jeziku u vezi sa strukovnim gradivom iz studentova usmjerenja.

Sadržaj kolegija: Priprema za predavanja iz jezika struke ponavljanjem komunikacijskih sadržaja i gramatičkih struktura usvojenih u srednjoj školi, te usvajanjem novih. Uvod u leksičke i gramatičke strukture jezika struke iz studentova usmjerenja, obradom nastavnih tekstova i brojnih i raznovrsnih vježbi uz te tekstove. Electricity. Electromagnetism. Electric Charges; Electrical Conductivity. Mathematics. Electronics. Semiconductors. Transistors 
(Thyristors). Computer Technology.

Preporučena literatura: Štambuk,A:English in Electrical Engineering, FESB, Split., 2000.S.Cunningham, Moor, P: Cutting Edge, Longman, 2000 
Dopunska literatura: Newby, David. (1996). Grammar for Communication. Zagreb: Školska knjiga.


Kod: PRO404  
ECTS:6 
Nositelj predmeta: prof.dr.sc. Mirjana Bonković, Krešimir Rakić
Semestar: zimski 
Fond sati: 2+0+2 
Status predmeta: temeljni 
Preduvjeti za ispit: nema 
Provjera znanja: kontinuirana tijekom nastave

Cilj predmeta: Studenti se upoznaju sa principima i tehnikama objektno orijentiranog programiranja, te stječu uvid u ulogu koju ono ima u procesu razvoja informacijskih sustava. Osposobljavaju se za primjenu naučenih principa kroz prikaz prezentiranih koncepata na case study i kroz samostalnu izradu seminarskog rada.

Sadržaj predmeta: Objektni model i njegovi elementi (apstrakcija, učahurivanje, nasljeđivanje, tipizacija). Razredi (klase) i objekti. Varijable i postupci kao članovi razreda. Privatni, zaštićeni i javni članovi razreda. Odnosi među razredima: asocijacija, jednostruko i višestruko nasljeđivanje, sadržavanje, korištenje. Višeobličje (polimorfizam) i virtualne funkcije. Vrste razreda (konkretni, apstraktni i čvorni razredi, razredi sučelja). Notacija: dijagrami razreda, dijagrami prijelaza stanja i objektni dijagrami. Specifikacije projekta. Objektno orijentirano programiranje u C++. Visual Basic i programiranje zasnovano na objektima. Microsoft Office i objekti.

Preporučena literatura:
G. Booch: Object-Oriented Analysis and Design With Applications, second edition, Addison-Wesley, Menlo Park, CA, 1994. 
B. Stroustrup: The C++ Programing Language, Addison-Wesley, Reading, MA, 1997. 

Dopunska literatura
Owen L. Astrachan, Computer Science Tapestry, McGrawHill 2000.


Kod: RZ1SO342 
Naziv predmeta: Signali i sustavi
ECTS:5 
Studijski program:dodiplomski studij računarstva
Godina:2 
Nositelj kolegija: izv.prof.dr.sc. Božo Tomas, Mirela Kundid Vasić
Semestar: zimski
Fond sati: 2+0+2 
Status kolegija: temeljni 
Preduvjeti za ispit: nema

Provjera znanja: kontinuirana tijekom nastave, Ispit: usmeni i pismeni

Cilj kolegija: Studenti će postići temeljna znanja u opisu diskretnih i kontinuiranih signala i sustava. Postići će i potrebne praktične vještine u primjeni MATLAB-a u analizi i simulaciji signala i sustava.

Sadržaj kolegija: Signali kao funkcije. Sustavi kao funkcije. Memorijski sustavi. Model sustava s varijablama stanja. Diskretni i kontinuirani signali. Odzivi linearnih diskretnih sustava. Odzivi linearnih kontinuiranih sustava. Prijenosne funkcije i frekvencijske karakteristike. Z – transformacija. Temeljne strukture u realizaciji linearnih sustava. Frekvencijska analiza vremenski kontinuiranih signala. Frekvencijska analiza vremenski diskretnih signala. Svojstva Fourierove transformacije diskretnih signala. Digitalna obradba kontinuiranih signala. Diskretna Fourierova transformacija.

Preporučena literatura: E.A.Lee, P.Varaiya: Structure and Interpretation of Signals and Systems, A.Wesley, 2003. H. Babić: Signali i sustavi, 1996. T. Petković, B. Jeren i ostali: Signali i sustavi zbirka zadataka, 2004.

Dopunska literatura: A.V. Oppenheim and A.S. Willsky, with S.H. Nawab: Signals and Systems, Prentice-Hall,1997. 


Kod:MF0207
Naziv predmeta: Statistika i vjerojatnost 
ECTS:5 
Studijski program:dodiplomski studij računarstva 
Godina:2 
Nositelj kolegija: prof.dr.sc. Radoslav Galić 
Semestar:zimski 
Fond sati:2+2+0
Status kolegija: temeljni 
Preduvjeti za ispit: nema

Provjera znanja: Kontinuirana provjera znanja tijekom nastave Ispit: pismeni i usmeni.

Cilj kolegija: Izraženi u smislu rezultata i osposobljenosti

Sadržaj kolegija: Vjerojatnosni prostor. Slučajni događaji. Zavisnost i nezavisnost. Binomna, Poissonova, ormalna i gama razdioba. Slučajni vektori. Uzorci i statističke ocjene parametara. Provjera statističkih hipoteza.

Preporučena literatura: I. Pavlić: Statistička teorija i primjene, Tehnička knjiga, Zagreb, 1985. Ž. Pauše: Vjerojatnost. Informacija. Stohastički procesi., Školska knjiga, Zagreb, 1974. N. Elezović: Zbirka zadataka iz teorije vjerojatnosti, Element, Zagreb, 1995.

Dopunska literatura: Ž. Pauše: Uvod u matematičku statistiku, Školska knjiga, Zagreb, 1993.