Šifra predmeta:ESO101
Naziv predmeta: Elektronika 
Broj ECTS bodova:
Godina: 1. 
Semestar: 2.
Nositelj kolegija: doc. dr. sc. Tihomir Betti, doc. dr. sc. Ivan Marasović
Fond sati: 2+2
Status kolegija: temeljni
Preduvjeti za ispit: nema
Provjera znanja: ispit, pismeni i usmeni.

Cilj kolegija: 
Upoznavanje osnovnih svojstava poluvodičkog materijala i principa rada osnovnih elektroničkih komponenata. Sposobnost analize elektroničkih sklopova s bipolarnim i unipolarnim tranzistorima u statičkim i dinamičkim uvjetima. Analiza osnovnih sklopova s operacijskim pojačalima.

Sadržaj kolegija:
Električki signali: Osnovni tipovi i oblici signala; Električne mreže: Osnovni elementi: Otpornik, Kondenzator, Prigušnica. Izvori signala, Prikaz pomoću dvopola, Analiza mreže. Poluvodičke komponente:Poluvodički materijali; Diode; Tipovi i primjena; Bipolarni tranzistori: Struktura karakteristike i modeli, Tranzistor s efektom polja: Struktura karakteristike i modeli. Analogni elektronički sklopovi: Osnovni sklopovi s bipolarnim tranzistorima i tranzistorima s efektom polja, Analiza za istosmjerni i izmjenični signal, Operacijska pojačala: Struktura i modeli, Povratna veza. Impulsni i digitalni sklopovi: Tranzistor kao sklopka, Bistabil, Monostabil, Astabil. Izvedbe i porodice logičkih sklopova. D/A i A/D pretvarači.

Preporučena literatura: 

 1. I. Zulim, S. Gotovac: Osnovni poluvodički elektronički elementi, FESB Split 1998.
 2. P. Biljanović: Elektronički sklopovi, Školska knjiga Zagreb 1989.
 3. P. Biljanović, I. Zulim: Elektronički sklopovi – zbirka zadataka, Školska knjiga Zagreb 1994.

Dopunska literatura: 

 1. P. Biljanović: Poluvodički elektronički elementi, Školska knjiga Zagreb 1996.
 2. J. Millman, A. Grabel: Microelectronics, second edition, McGraw-Hill Book Company, Singapore 1987.


 • Internet: osnove, povijest i arhitektura. Internet i Web. Razvoj WWW-a. Internetski servisi i usluge. Adresiranje na Internetu. Internet domene. Komponente DNS sustava. Model klijent-poslužitelj. Komunikacijski protokoli na Internetu. HTTP protokol. HTTP metode. URL, URN, URI, web sjedišta. HTML. Osnovne i napredne značajke HTML jezika. CSS. Osnovni i napredni CSS. XML. DTD gramatika. XML Schema. Izrada i prikaz XML dokumenata. XML tehnologije (XSLT, Xpath, itd.). Statičke i dinamičke web stranice. Usluge web hostinga.

Kod:MFO104

Naziv predmeta: Matematika 2

ECTS:7 

Studijski program:dodiplomski studij računarstva 

Godina:1

Nositelj kolegija: doc.dr.sc. Borka Jadrijević

Semestar:ljetni 

Fond sati:3+3+0 

Status kolegija: temeljni 

Preduvjeti za ispit: Matematička analiza 1 

Provjera znanja: Kontinuirana provjera znanja tijekom nastave

Ispit: pismeni i usmeni. 


Cilj kolegija: Ovladavanje konceptima, definicijama i formulama vezanim uz tehnike integriranja, određene integrale i njihove primjene, Fourierov red i primjene, osnove diferencijalnih jednadžbi te funkcije više varijabli i višestruke integrale. Primjene navedenih matematičkih alata za rješavanje inženjerskih problema.


Sadržaj kolegija: Integriranje racionalnih funkcija. Trigonometrijske supstitucije. Integriranje nekih iracionalnih funkcija. Integriranje reda funkcija. Određeni (Riemannov) integral. Nepravi integral. Primjene određenog integrala. Numerička integracija. Funkcije više varijabli: Limes i neprekidnost. Parcijalne derivacije. Totalni diferencijal. Totalni diferencijal višeg reda i Taylorova formula. Ekstremi. Teorem o implicitno zadanoj funkciji. Uvjetni ekstrem. Višestruki integrali: Dvostruki integral i primjene. Trostruki integral i primjene. Zamjena varijabli u višestrukom integralu.Diferencijalne jednadžbe: Egzaktne diferencijalne jednadžbe prvog reda. Cauchyjev problem. Picardov teorem. Diferencijalne jednadžbe sa separiranim varijablama. Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda. Opća diferencijalna jednadžba prvog reda. Diferencijalne jednadžbe višeg reda. Sustavi diferencijalnih jednadžbi. Kompleksne diferencijalne jednadžbe.Linearne diferencijalne jednadžbe višeg reda.


Preporučena literatura: V.Cigić: Matematika II, Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, 2001.P. Javor, Matematička analiza 2, Element, Zagreb, 2000. 


Dopunska literatura: L. Krnić i Z. Šikić: Račun diferencijalni i integralni, I. Dio, Školska knjiga, Zagreb, 1993. Dž. Lugić: Matematika II, zbirka zadataka, FESB, Split, 1994. B. P. Demidović: Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike s primjenom na tehničke nauke, Tehnička knjiga, Zagreb, 1980.

Šifra predmeta: RZ1SO212
ECTS: 7 
Nositelj kolegija: prof.dr.sc. Mirjana Bonković 

Semestar: ljetni
Semestar: ljetni
Fond sati: 3+2
Status kolegija: Stručni
Preduvjeti za ispit: Programiraje 1
Provjera znanja: kontinuirana provjera znanja, kolokviji, pismeni ispit

Cilj predmeta: Upoznavanje s naprednim konceptima proceduralnog programiranja. Sustavni pristup razvoju programske podrške.

Sadržaj predmeta: Složeni tipovi podatka, stringovi i strukture. Pokazivači. Operacije s pokazivačima. Pokazivači i polja. Pokazivači: veza s poljima, aritmetika pokazivača. Funkcije. Razmjena parametara po vrijednosti i adresi. Rekurzivne funkcije. Operacije s datotekama: binarne, tekstualne, sekvencijalne, s direktnim pristupom. 

Literatura:

 1. Fischer, Zbirka zadataka iz C-a, ETF Osijek (Zavodska skripta), 1999.
 2. Motik, Šribar, Demistificirani C++ (2. izd.), Element, Zagreb, 2003.
 3. Kernighan, Ritchie, The C Programming Language, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1996.
 4. Knuth, The Art of Computer Programming, Vol. 1., Fundamental Algorithms, Addison-Wesley, Reading, MA, 1997.


Cilj: Upoznavanje studenata s osnovnim pojmovima u području računalne grafike, CAD-a i tehničke dokumentacije. Usvajanje znanja o matematičkim i programskim osnovama računalne grafike, tipovima računalne grafike i CAD sustavima. Teorijsko i praktično ovladavanje korištenjem AutoCAD programskog paketa u području 2D crtanja.

Sadržaj kolegija:

 • Uvod u računalnu grafiku i dokumentiranje,
 • Povijest računalne grafike,
 • Primjena računalne grafike,
 • Računalna grafička oprema,
 • Sklopovska grafička oprema,
 • Programska grafička oprema,
 • Matematičke podloge računalne grafike,
 • Kategorizacija računalne grafike,
 • Vektorska računalna grafika,
 • Rasterska računalna grafika,
 • Interaktivna računalna grafika,
 • Osnove geometrijske konstrukcije,
 • Tehničko crtanje,
 • Dizajniranje uz podršku računala - CAD,
 • Opis komponenti CAD sustava,
 • Grafika CAD sustava,
 • Način uporabe CAD sustava,
 • Izrada dokumentacije primjenom računala,
 • Upotreba CAD sustava za vođenje projekata i pripadne dokumentacije,
 • Grafički standardi,
 • Značenje i mogućnosti grafičkog komuniciranja,
 • Simboli osnovnih elektrotehničkih, elektroničkih i elektromehaničkih elemenata i sklopova.