Kod:MFO103
Naziv predmeta: Fizika
ECTS:6 
Studijski program:dodiplomski studij računarstva
Godina:1 
Nositelj kolegija: doc.dr.sc. Zoran Primorac 
Semestar:zimski 
Fond sati:3+2+0 
Status kolegija: temeljni 
Preduvjeti za ispit: nema 
Provjera znanja: Kontinuirana provjera znanja tijekom nastave Ispit: pismeni i usmeni. 

Cilj kolegija: Razumijevanje osnovnih zakona klasične fizike te njihova primjena na realne probleme. Usvojena znanja služe kao podloga za usvajanje daljnjih stručnih znanja kroz specijalizirane kolegije te kao priprema za usvajanje profesionalnih znanja tijekom cijele karijere.

Sadržaj kolegija: O fizici. Fizikalne veličine. Dimenzije fizikalnih veličina. Međunarodni sustav jednica (SI). Kinematika čestice. Dinamika čestice. Rad i energija. Statika. Rotacija krutog tijela. Inercijalni i neinercijalni sustavi. Gravitacija. Relativistička mehanika. Statika fluida. Dinamika fluida. Toplina i temperatura. Termodinamika. Kinetičko-molekularna teorija topline.

Toplina: Termometrija. Kalorimetrija. Plinski zakoni. Kinetičkomolekularna teorija topline: Kinetička teorija plinova. Promjena agregatnog stanja. Prijenos topline. Termodinamika: Zakoni termodinamike. Carnotov proces. Entropija. Elektromagnetske pojave: Elektrostatika. Stacionarne elektromagnetske pojave. Nestacionarne elektromagnetske pojave. Maxwellove jednadžbe. Mehanički i elektromagnetski valovi: Jednodimenzionalni, dvo i trodimenzionalni valovi. Jednadžba vala. Superpozicija valova. Huygensov princip. Fermatov princip. Tok energije. Dopplerov efekt. Lom i odbijanje. Disperzija vala. Polarizacija vala. Interferencija. Ogib. Stojni valovi. Rezonancija. Geometrijska optika: Ravno i sferno zrcalo. Ravni i sferni dioptar. Leće. Struktura tvari: Molekule, atomi elektroni. Zračenje crnog tijela. Planckova hipoteza. Kvantni svjetlosti. Bohrova teorija vodikova atoma. Kvantni brojevi. Paulijev princip. Rendgenske zrake.

Preporučena literatura: Cindro, N.: Fizika 1, Školska knjiga Zagreb, 1991. ili Kulišić, P.: Mehanika i toplina, Školska knjiga, Zagreb, 1995. Grbac, M; Rađa-Ljubić, L.: Zadaci iz mehanike i hidromehanike, FESB, Split ,1991. Rađa-Ljubić, L.; Vuletin, J.; Tudorić-Ghemo, J.; Botrić, S.: Praktikum iz opće fizike (I dio), FESB-Split, 1990. Zadaci iz Fizike (Titraji i valovi, Toplina, Atomi), FESB, Split, 1996. Vuletin, J.; i dr.: Praktikum iz Fizike II, FESB, Split, 1993.

Dopunska literatura: Halliday/Resnick/Walker: Fundamental of Physics, 7th edition, Wiley, 2005.2. Cindro, N.: Fizika 1, Školska knjiga Zagreb, 1991.3. Udžbenik Sveučilišta u Berkeleyu, svezak 1, Mehanika, Šk. Knjiga, Zagreb

Kod:MFO101
Naziv predmeta: Matematika 1
ECTS:7 
Studijski program: dodiplomski studij računarstva
Godina:1 
Nositelj kolegija:doc.dr.sc. Borka Jadrijević Nastavnik: Ivana Zubac
Semestar: zimski 
Fond sati:3+3+0 
Status kolegija: temeljni 
Preduvjeti za ispit: nema 
Provjera znanja: Kontinuirana provjera znanja tijekom nastave,
Ispit: pismeni i usmeni.

Cilj kolegija: Ovladavanje konceptima, definicijama i formulama vezanim uz osnove matematike, matematičku analizu funkcija jedne varijable, osnove integralnog računa te nizove i redove brojeva i funkcija. Primjena navedenih matematičkih alata u rješavanju inženjerskih problema 

Sadržaj kolegija: Osnove matematike: Osnove matematičke logike. Binarne relacije i funkcije. Prirodni, cijeli, racionalni i realni brojevi. Kompleksni brojevi. Funkcije realne varijable: Načini zadavanja funkcija. Klasifikacija funkcija. Limes. Neprekidnost. Asimptote. Pregled elementarnih funkcija. Derivacija i primjene: Derivacija. Diferencijal. Više derivacije i diferencijali. Teoremi srednje vrijednosti. Monotonost. Ekstremi. Zakrivljenost. Ispitivanje toka funkcije.Uvod u integralni račun: definicija neodređenog integrala i osnovne metode integriranja. Nizovi i redovi:Niz realnih brojeva. Red realnih brojeva. Niz funkcija. Red funkcija. Taylorov red.

Preporučena literatura: I. Slapničar: Matematika 1, skripta, FESB, Split, 2000.; S. Pavasović, T. Radelja, S. Banić i P. Milišić: Matematika – riješeni zadaci, Građevinski fakultet, Split, 1999.

Dopunska literatura: L. Krnić i Z. Šikić: Račun diferencijalni i integralni, I. Dio, Školska knjiga, Zagreb, 1993.; B. P. Demidović: Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike s primjenom na tehničke nauke, Tehnička knjiga, Zagreb, 1980.

Kod:ESO101
Naziv predmeta: Elektrotehnika 
ECTS:6 
Studijski program:dodiplomski studij računarstva 
Godina:1 
Nositelj kolegija: doc.dr.sc. Ante Rezić
Semestar:ljetni
Fond sati:3+2+1
Status kolegija: temeljni 
Preduvjeti za ispit: nema 
Provjera znanja: Ispit: pismeni i usmeni.


Cilj kolegija: Osnovna znanja iz elektrostatike, istosmjernih električnih struja, 
magnetostatike i izmjeničnih električnih struja. 
Sadržaj kolegija: Osnovni pojmovi. Elektrostatika: Coulombov zakon; električno polje; Gaussov zakon; električni potencijal i napon; materija u električnom polju; električni kapacitet i kondenzatori; elektrostatička energija; statički elektricitet. Istosmjerne električne struje: strujni krug; Ohmov zakon; serijski i paralelni spoj otpornika; Kirchhoffovi zakoni; električna energija i snaga; metode za rješavanje linearnih mreža. Magnetizam: osnovne veličine; magnetski krug; Ampereov zakon, Biot-Savartov zakon; iduktivitet i međuinduktivitet; elektromagnetska indukcija; sile u magnetskom polju; materija u magnetskom polju; energija magnetskog polja. Izmjenične struje: karakteristične vrijednosti; fazorski prikaz harmoničkih napona i struja; impedancija; primjena simboličke metode u rješavanju linearnih mreža izmjenične struje; snaga i energija; rezonancija; trofazni sustav.


Preporučena literatura: Pinter, V., «Osnove elektrotehnike – knjiga prva», Tehnička knjiga, Zagreb, 1978. Pinter, V., „Osnove elektrotehnike – knjiga druga“, Tehnička knjiga, Zagreb, 1978. Maletić, A., „Osnove elektrotehnike“, ELMAP, Split, 1993. Dopunska literatura: B. Kuzmanović: osnove elektrotehnike I i II, Element, Zagreb, 2002.


Kod: RZ1SO112

ECTS: 7 

Nositelj kolegija: prof.dr.sc. Mirjana Bonković; Nastavnici: Mirjana Bonković, Tino Filipović, Krešimir Rakić

Asistent: Krešimir Rakić
Semestar: zimski
Fond sati: 3+2
Status kolegija: Stručni
Preduvjeti za ispit: nema
Provjera znanja: kontinuirana provjera znanja, kolokviji, pismeni ispit

Cilj predmeta: Osposobljenost za algoritamsko rješavanje programskih zadataka.

Sadržaj predmeta: Podaci. Tipovi podataka. Zapis podataka u računalu. Pojam algoritma, vrste algoritama. Grafički zapis algoritma. Dijagram toka. Kontrolne naredbe. Grananja. Petlje. Polja. Programiranje u grafičkom okruženju (SCRATCH). 

Literatura:
C. Horstmann: Computing Concepts with Essentials (3rd Ed.), John Wiley & Sons,  Inc., New York, 2002.
D. Fisher: Zbrika zadataka iz C-a, ETF Osijek (skripta), 1999.


Naziv predmeta: Vještine komuniciranja u organizaciji

ECTS:3 

Studijski program:dodiplomski studij računarstva Godina:1 

Nositelj kolegija: prof.dr.sc. Iko Skoko, dr. sc. Marijan Primorac, doc. 

Semestar: zimski

 Fond sati:2+2+0 

Status kolegija: Opći 

Preduvjeti za ispit: nema 

Provjera znanja: Kontinuirana provjera znanja tijekom nastave (kolokvij x2), završni pismeni i usmeni ispit. 

Ciljevi kolegija su:

 - upoznati studente sa elementima i  modelima komunikacije, koji su neophodni za razumijevanje i analizu komunikacijskih procesa u njihovim različitim oblicima;

 - dovesti u vezu odnos između komunikacije, kulture , organizacijske učinkovitosti i komunikacijske klime;

 - prezentirati osnovne vještine neophodne za učinkovitu komunikaciju u organizaciji, s naglaskom na prezentacijske vještine  i pisanu komunikaciju.

 Sadržaj kolegija: Pojam i značenje informacija i komunikacija. Anatomija obavijesti. Modeli i oblici komunikacije. Kultura i komunikacija.  Strateški pristup komunikaciji/komunikacija i konkuretntska prednost. Organizacija i komunikacija. Pojam organizacije. Aspekti vertikalne i horizontalne komunikacije, formalni i neformalni oblici. Neformalna komunikacija. Tipovi organizacijskih struktura. Komunikacija i organizacijska kultura. Komunikacijska klima. Komunikacija i konkurentske prednosti, optimalizacija internih resursa i publicitet Zapreke u komunikacijama. Pisana i verbalna komunikacija. Stvaranje prvog nacrta i grozd pojmova. Strategije komunikacije, četiri osnovna elementa. Strategija komunikatora i publike, opći i specifični ciljevi, vjerodostojnost, motiviranje publike;Strategija poruke i kanala, naglasak, stilovi, integrirana strategija komuniciranja. Makro i mikroaspekti pisanja, strategije za nadilaženje blokade, osnovne karakteristike dobrog pisanja. Usmene i vizualne prezentacije/ struktura i sadržaj, stil izlaganja, izgled, korištenje vizualnih pomagala i odgovaranje na pitanja. Organizacija i vođenje poslovnih sastanaka.

 

Obvezna literatura: M. J. Rouse, S. Rouse, Poslovne komunikacije, Masmedia, Zagreb 2005.

Dopunska literatura: K. Reardon, Interpersonalna komunikacija, Alinea, Zagreb, 1998.