DK403 IZABRANA POGLAVLJA IZ AUTOMATSKE REGULACIJE 

Okvirni sadržaj predmeta: 
Automatska regulacija kod složenih sustava. Vođenje složenih sustava. 
Modeli vođenja. Metode optimiranja. Optimiranje dinamičkih sustava. 
Regulacija nelinearnih sustava. Regulacijski sustavi. Sinteza složenih 
dinamičkih sustava. Stabilnost složenih sustava, Decentralizirano 
upravljanje. Sinteza upravljanja složenih sustava. Automatska regulacija u 
robotici. Regulacija u obradnim sustavima.

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina): 
Ovladavanje suvremenim metodama automatske regulacije kao i 
ovladavanje metodama sinteze optimalnog vođenja, i njene primjene u 
složenim tehničkim sustavima. 

Oblici provođenja nastave i način provjere znanja: 
Predavanja, vježbe, projekt 

Popis literature potrebne za studij i polaganje ispita: 
B. Novaković, Metode vođenja tehničkih sistema, Školska knjiga , 
Zagreb, 1990. B. Novaković, Regulacijski sistemi, Sveučilišna naklada d.o.o., Zagreb, 1990. Moscinski and Z. Ogonowski, Advanced control with Matlab and 
Simulink, Ellis Horwood, London, New York, 1995. J. Nie and D. A. Linkens, Fuzzy - Neural Control, Prentice Hall, New York, 1995. 

Popis literature koja se preporuča kao dopunska: 
Časopisi IEEE: Automatic Control, Systems Man and Cybernetics, 
Robotics i drugi. 

Bodovna vrijednost predmeta: 
8 ECTS 
30 sati predavanja = 2 ECTS 
60 sati samostalnog rada uz konzultacije = 3 ECTS 
45 sati proučavanja literature = 1,5 ECTS 
45 sati rada na projektu = 1,5 ECTS 

Način polaganja ispita: 
Usmeno, izradom seminarskog rada, objavljivanjem znanstvenog rada. 

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta: 
Studentska evaluacija, evaluacija od strane nastavnika i eksperata 
područja, uspješnost na parcijalnim provjerama, ako je potrebno i 
međunarodna supervizija.


DK401 METODE VREDNOVANJA KONSTRUKCIJA 
Okvirni sadržaj predmeta:
Teorija konstruiranja. Modeli proizvoda. Identifikacija konstrukcijskih značajki proizvoda kao tehničkog sustava. Modeliranje i struktura liste zahtjeva i PDM (Product Data Management). Funkcije modela. Funkcionalna struktura konstrukcijskog rješenja. Varijable i ograničenja. Varijantno definiranje konstrukcije. Višekriterijska analiza i sinteza konstrukcijskih značajki principijelnih varijanti rješenja. Sustav modeliranja preslikavanjem. Konzistentnost procesa transformacije konstrukcijskih značajki. Modeli vrednovanja konstrukcijskih značajki. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina): Cilj izučavanja predmeta je stjecanje posebnih znanja o različitim metodama vrednovanja konstrukcijskih značajki s većim ili manjim stupnjem matematičkog formalizma u različitim fazama modeliranja i razvoja proizvoda. Ovakvim pristupom studenti bi razvili sposobnost objektivnog odlučivanja i stvorili sustavan pristup vrednovanja u konstrukcijskom razvoju proizvoda. 


Oblici provođenja nastave i način provjere znanja: 
Predavanja, vježbe, projekt 

Popis literature potrebne za studij i polaganje ispita: 
Rozenburg, E.: Product Design Fundamentals and Methods, Willey 1995. 
Sen, P.; Yang, J. B.: Multiple Criterion Decision Support in Engineerng 
Design, Springer-Verlag, London, 1998. French, M.: Conceptual Design for Engineers, Springer 1998. Mortensen, N.H.: Design modelling in a Designer's Workbench, TU of Denmark, Lyngby, 1999. Oberšmit,E. Teorija konstrukcija, Zagreb, 1996. 

Popis literature koja se preporuča kao dopunska: 
Kesserling, F.: Bewertung von Konstruktionen, Deutscher Ingenieur – Verlag GmbH, Dusseldorf, 1951. Bjarnemo, R.: Towards a Computer Implementable Evaluation Procedure for the Mechanical Engineering Design process, Lunds University, Division of Machine Design of Department od Design Science, Sverige, 1994
http://www.technalithics.com/engineer.html www.princeton.edu/~rvdb/LPbook 
http://cognet.mit.edu/MITECS/Front/topic_index.html 

Bodovna vrijednost predmeta: 
8 ECTS 
30 sati predavanja = 2 ECTS 
60 sati samostalnog rada uz konzultacije = 3 ECTS 
45 sati proučavanja literature = 1,5 ECTS 
45 sati rada na projektu = 1,5 ECTS 

Način polaganja ispita: 
Kontinuirana provjera nosi 60 %, a završna obrana projekta 40 % 
konačne ocjene. 

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta: 
Studentska evaluacija, evaluacija od strane nastavnika i eksperata 
područja, uspješnost na parcijalnim provjerama, ako je potrebno i 
međunarodna supervizija.


DK404 UMJETNA INTELIGENCIJA U KONSTRUIRANJU 

Okvirni sadržaj predmeta: 
Uvod. Znanje u procesu konstruiranja. Prikaz znanja. Modeliranje znanja. 
Struktura znanja. Metode umjetne inteligencije u razvoju sustava 
inteligentne potpore procesu konstruiranja. Jezici i razvojna okruženja. 
Razvoj računalnih sustava potpore. 
Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina): 
Cilj kolegija je stjecanje znanja o inteligentnoj potpori u procesu 
konstruiranja, o znanju i metodama umjetne inteligencije te računalnim 
sustavima potpore u procesu konstruiranja. Oblici provođenja nastave i način provjere znanja: predavanja, samostalna izrada i obrana seminarskog rada.

Popis literature potrebne za studij i polaganje ispita: 
Pham D.T.: Artifficial Intelligence in Design, Springer-Verlag, 1991. 
Huang G.Q., Brandon J.A.: Cooperating Expert Systems in Mechanical 
Design, Research stuidies press Ltd, 1995.

Bodovna vrijednost predmeta: 
8 ECTS 
20 sati predavanja i 10 sati eksperimentalnog rada. 
20 sati predavanja = 1,0 ECTS 
10 sati eksperimentalnog rada = 1 ECTS 
60 sati samostalnog rada uz konzultacije = 3 ECTS 
45 sati proučavanja literature = 1,5 ECTS 
45 sati rada na seminarskom radu = 1,5 ECTS 

Način polaganja ispita: 
Kontinuirana provjera nosi 50 %, a završna obrana seminarskog rada 50 
% konačne ocjene. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta: Studentska evaluacija, evaluacija od strane nastavnika i eksperata 
područja, uspješnost na parcijalnim provjerama, ako je potrebno i međunarodna supervizija. 

Preduvjeti za ispit: 
Nema preduvjeta