DK304 IZABRANA PODRUČJA IZ ELEMENATA STROJARSKIH 
KONSTRUKCIJA

Okvirni sadržaj predmeta: 
Elementi prijenosa snage i gibanja. Elastični elementi prijenosa snage i 
gibanja. Elementi konstrukcija od umjetnih i kompozitnih materijala. 
Principi oblikovanja i proračuna elemenata konstrukcija od umjetnih i 
kompozitnih materijala. Optimizacija elemenata konstrukcija. Primjena 
numeričkih metoda u optimizaciji konstrukcija. 

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina): 
Cilj izučavanja predmeta je stjecanje posebnih znanja o elementima 
konstrukcija od umjetnih i kompozitnih materijala, principima 
oblikovanja, proračuna i optimiranja elemenata konstrukcija. 

Oblici provođenja nastave i način provjere znanja: 
Nastava se provodi kombinirano putem predavanja i radom na projektu u 
kojemu student samostalno primjenjuje stečena znanja. Praćenje izrade 
projekta je kontinuirano, kao i provjera stečenog znanja, a javnom 
obranom projekta provodi se završna provjera znanja. 

Popis literature potrebne za studij i polaganje ispita: 
Opalić, M.: Prijenosnici snage i gibanja, Zagreb, 1998. Mott, R. L.: Machine Elements in Mechanical Design, Prentice – Hall, 1999. Spotts, M.; Shoup, T.; Hornberger, L.: Design of Machine Elements, N.York, 2004.

Popis literature koja se preporuča kao dopunska: 
Erhard, G.; Strickle, E.: Maschinenelemente aus thermoplastischen 
Kunststoffen, VDI-Verlag GmbH, Duesseldorf, 1985. Bauer, C.-O.: Handbuch der Verbindungstechnik, Carl Hanser Verlag, Muenchen/ Wien, 1991. 

Bodovna vrijednost predmeta: 
8 ECTS 
30 sati predavanja = 1,5 ECTS 
60 sati samostalnog rada uz konzultacije = 3 ECTS 
45 sati proučavanja literature = 1,5 ECTS 
45 sati rada na projektu = 1,5 ECTS 

Način polaganja ispita: 
Kontinuirana provjera nosi 60 %, a završna obrana projekta 40 % 
konačne ocjene. 

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta: 
Studentska evaluacija, evaluacija od strane nastavnika i eksperata 
područja, uspješnost na parcijalnim provjerama, ako je potrebno i 
međunarodna supervizija.


DK302 MODELIRANJE KONSTRUKCIJA I KONSTRUKCIJSKOG PROCESA 

Okvirni sadržaj predmeta: 
Metodičko konstruiranje i modeliranje konstrukcijskih procesa. Razvoj proizvoda. Proces konstruiranja i tokovi informacija o proizvodu. Analiza matrice transformacije konstrukcijskih značajki, proces odlučivanja, modeli vrednovanja. Organizacija arhive, dokumentacije, klasifikacijski sustavi. Radni koraci koncipiranja i projektiranja. Oblikovanje i dimenzioniranje dijelova strojarskih konstrukcija. Analiza radnog i kritičnog stanja dijelova i sklopova strojarskih konstrukcija. Primjena računala u konstruiranju. Struktura računalnog okruženja. Programski alati opće i posebne namjene. Informatičke značajke modela i matematičke metode obrade podataka. Računalni model tijela, konstruktivna geometrija tijela. Modeliranje strojnih dijelova i sklopova podržano računalom - modeliranje interaktivnim postupkom, parametarsko modeliranje, objektno modeliranje, modeliranje unutar ekspertnog sustava. Standardi i interfejsi u CAD sustavima. Upravljanje programskim alatima za podršku konstruiranju.

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina): 
Cilj izučavanja predmeta je stjecanje posebnih znanja o metodičkom 
konstruiranju i modeliranju konstrukcijskih procesa, odnosno o procesu 
konstruiranja i tokovima informacija o proizvodu. Također se stječu 
potrebna znanja o različitim postupcima modeliranje strojnih dijelova i 
sklopova uz podršku računala. 

Oblici provođenja nastave i način provjere znanja: 
Nastava se provodi kombinirano putem predavanja i zadavanja projekta u 
kojemu student obrađuje nastavne cjeline obrađene na predavanju te ih 
primjenjuje na projekt. Praćenje izrade projekta je kontinuirano, kao i 
provjera stečenog znanja, a javnom obranom projekta provodi se završna 
provjera znanja. 

Popis literature potrebne za studij i polaganje ispita: 
Roller, D.; Brunet P.: CAD Systems Development Tools and Methods, 
Springer, 1997. Hubka, V.; Eder, W.E.: Theory of Technical systems, Springer, New York 1988. Manttyla, M.: An Introduction to Solid Modelling, Helsinki University of Technology, 1984.

Popis literature koja se preporuča kao dopunska: 
http://www.bfi.org/designsc.htm/ 
http://www.ndim.edrc.cmu.edu/ 
http://cadlab.mit.edu/about/ 
http://www.cad-portal.com/ 

Bodovna vrijednost predmeta: 
8 ECTS 
26 sati predavanja = 1,5 ECTS 
4 sata eksperimentalnog rada = 0,5 ECTS 
60 sati samostalnog rada uz konzultacije = 3 ECTS 
45 sati proučavanja literature = 1,5 ECTS 
45 sati rada na projektu = 1,5 ECTS 

Način polaganja ispita: 
Kontinuirana provjera nosi 60 %, a završna obrana projekta 40 % 
konačne ocjene.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta: 
Studentska evaluacija, evaluacija od strane nastavnika i eksperata 
područja, uspješnost na parcijalnim provjerama, ako je potrebno i 
međunarodna supervizija


DK303 RAČUNALNA POTPORA U RAZVOJU MOTORA I 
VOZILA 

Okvirni sadržaj predmeta: 
Opće značajke tehnologija računalne potpore razvoju motora i vozila. 
Modeli motora i vozila. Oblikovanje, modeliranje i proračun elemenata i 
sklopova. Simulacija i proračun motora i vozila. CAD/CAM sustavi u 
razvoju motora i vozila. Izrada prototipova dijelova i sklopova motora i 
vozila. 

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina): 
Cilj kolegija je stjecanje znanja za samostalan rad na modeliranju motora 
i vozila uz primjenu CAD/CAM (Solidworks i CATIA) i Rapid 
prototyping sustava (3D Printer ZCorp 450). 

Oblici provođenja nastave i način provjere znanja: 
Predavanja i eksperimentalni rad, izrada projekta. Javnim usmenim 
izlaganjem projekta provodi se završna provjera znanja. 

Popis literature potrebne za studij i polaganje ispita: 
G. Merker, C. Schwarz, G. Stiesch, F. Otto: Verbrennungsmotoren – 
Simulation der Verbrennung und Schadstoffbildung, 2. Aufl. B. G. 
Teubner, Stuttgart – Leipzig – Wiesbaden, 2004, ISBN 3-519-16382-9. 
Lee, K.: Principles of CAD/CAM/CAE, Prentice Hall, 1999. 

Bodovna vrijednost predmeta: 
8 ECTS 
Predmet se izvodi tijekom drugog semestra s ukupnom satnicom od 20 
sati predavanja i 10 sati eksperimentalnog rada. 
20 sati predavanja = 1 ECTS 
10 sati eksperimentalnog rada = 1 ECTS 
60 sati samostalnog rada uz konzultacije = 3 ECTS 
45 sati proučavanja literature = 1,5 ECTS 
45 sati rada na projektu = 1,5 ECTS

Način polaganja ispita: 
Kontinuirana provjera donosi 50 %, a završna obrana projekta 50 % 
konačne ocjene. 

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta: 
Studentska evaluacija, evaluacija od strane nastavnika i eksperata 
područja, uspješnost na parcijalnim provjerama. 

Preduvjeti za ispit: 
Nema preduvjeta 


DK 301 RAČUNALOM PODRŽANO KONSTRUIRANJE I IZRADA CAD/CAM 

Okvirni sadržaj predmeta: 
Opće značajke CAD/CAM sustava. Sustavi za računalom podržano konstruiranje (engl. Computer Aided Design – CAD). Primjena CAD sustava u izradi modela dijelova i sklopova. Računalom podržane inženjerske analize (engl. Computer Aided Design – CAD). Računalom podržano projektiranje tehnoloških procesa (engl. Computer Aided Process Planning – CAPP). CNC strojevi. Arhitektura CNC strojeva. Programiranje CNC strojeva. CNC strojevi za različite tehnološke postupke obrade. Primjena umjetne inteligencije u CAPP sustavima. CAD/CAM integracija. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina): Cilj kolegija predstavlja proširivanje znanja stečenih na diplomskom studiju o računalom podržanom konstruiranju, računalom podržanom inženjerstvu, projektiranju tehnoloških procesa, te računalom podržanoj proizvodnji i stjecanje suvremenih teoretskih i praktičnih znanja u području CAD/CAM sustava. Oblici provođenja nastave i način provjere znanja: Predavanja i eksperimentalni rad, izrada projekta. Javnim usmenim izlaganjem projekta provodi se završna provjera znanja.

Popis literature potrebne za studij i polaganje ispita: 
Lee, K.: Principles of CAD/CAM/CAE, Prentice Hall, 1999. Altintas, Y.: Manufacturing Automation, Cambridge University Press, Cambridge 2000. Zhang, H.; Alting, L.: Computerized Manufafturing Process Planning, Chapmann & Hall, London, Glasgow, New York, Tokyo, Melbourne, Madras, 1994.

Popis literature koja se preporuča kao dopunska:
Mcmahon, C.; Browne, J.: CAD/CAM: Principles, Practice, and Manufacturing Management (2nd Edition), Prentice Hall; 2 edition, 1999. Kalpakjian, S.; Schmid, S. R.: Manufacturing Engineering and Technology, Prentice Hall, 4th edition, 2000.

Bodovna vrijednost predmeta: 
8 ECTS 
Predmet se izvodi tijekom drugog semestra s ukupnom satnicom od 20 
sati predavanja i 10 sati eksperimentalnog rada. 
20 sati predavanja = 1 ECTS 
10 sati eksperimentalnog rada = 1 ECTS 
60 sati samostalnog rada uz konzultacije = 3 ECTS 
45 sati proučavanja literature = 1,5 ECTS 
45 sati rada na projektu = 1,5 ECTS 

Način polaganja ispita: 
Kontinuirana provjera donosi 40 %, a završna obrana projekta 60 % 
konačne ocjene.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta: 
Studentska evaluacija, evaluacija od strane nastavnika i eksperata 
područja, uspješnost na parcijalnim provjerama.

Preduvjeti za ispit: 
Nema preduvjeta