Page path

DK202 RAZVOJ PROIZVODA I ERGONOMIJA 
Multidisciplinarni aspekti razvoja proizvoda te načela kreativnosti. Upoznavanje s načelima konstruiranja s obzirom na životni ciklus proizvoda. Design for X alati. Antropometrija, biomehanika, ergonomija. Chech liste. Ergonomija radnog mjesta. Fizika okoline. Sistem čovjek-stroj. Razvoj proizvoda s aspekta ergonomije. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) Cilj izučavanja predmeta je stjecanje posebnih znanja o sustavnom pristupu razvoju proizvoda, kao i analiza proizvoda s aspekta životnog ciklusa proizvoda. Primjena antropometrijskih i biomehaničkih analiza u konstruiranju. Ishod ovakvog pristupa biti će razvijanje sposobnosti studenata za cjelovitiji razvoj proizvoda. Oblici provođenja nastave i način provjere znanja: Predavanja, seminari, konsultacije 

Popis literature potrebne za studij i polaganje ispita: 
Pahl, G.; Beitz, W.; Feldhusen, J.; Grote, K.H.: Engineering design, 
Springer, ISBN 978-1-84628-318-5, 1997. Ullman, D.G.: The mechanical process, McGrawHill, ISBN 0-07-237338-
5, 2003. Muftić, O.; Veljović, F.; Jurčević-Lulić, T.; Milčić, D.: Osnovi 
ergonomije, Univerzitet u Sarajevu, 2001 

Popis literature koja se preporuča kao dopunska: 
Quarante, D.: Osnove industrijskog dizajna, Sveučilišna naklada Zagreb, 
1991. 

Bodovna vrijednost predmeta: 
8 ECTS 
Predavanja 30 sati – 2 boda 
Sakupljanje i proučavanje literature, 50 sati – 3 boda 
Izrada seminara i priprema izlaganja, 75 sati – 3 

Način polaganja ispita: 
Kontinuirana provjera nosi 60%, a završna obrana projekta 40% konačne 
ocjene. 

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta: 
Studentska evaluacija i evaluacija od strane nastavnika, uspješnost na 
parcijalnim provjerama. 

Preduvjeti za upis predmeta: 
Nema preduvjeta


DK203 TANKOSTJENE KONSTRUKCIJE

Okvirni sadržaj predmeta:
Uvijanje tankostjenih zatvorenih profila. Uvijanje štapa različitog presjeka. Savijanje kružnih prstena. Analiza naprezanja i deformacije. Stanje naprezanja i deformacija. Statička određenost. Osnove analitičkih postupaka proračuna. Metoda konačnih elemenata u strukturnoj analizi statički neodređenih linijskih struktura. Opća teorija ploča. Savijanje tankih kružnih ploča. Metode rješavanja problema savijanja tankih ploča. Teorija ljusaka. Primjena metode konačnih elemenata u analizi ploča i ljuski .

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina): 
Cilj izučavanja predmeta je stjecanje posebnih znanja o proračunima 
tankostjenih konstrukcija i mogućnostima znanstvenog pristupa u procesu 
konstruiranja tankostjenih konstrukcija. 

Oblici provođenja nastave i način provjere znanja: 
Nastava se provodi kombinirano putem predavanja i zadavanja projekta u 
kojemu student obrađuje nastavne cjeline obrađene na predavanju te ih 
primjenjuje na postojeći ili novi tehnički sustav zadan u projektu. 

Popis literature potrebne za studij i polaganje ispita: 
Alfirević, I.: Linearna analiza konstrukcija, FSB-Zagreb, Zagreb 1999. 
Sorić, J.: Ljuske i ploče, Inženjerski priručnik IP1, Zagreb 1996. 

Popis literature koja se preporuča kao dopunska: 
Bathe, K. J.; Chapelle, D.: Finite Element Methods for Shells, Springer 
Verlag, 2002. Huebner, K. H. H.; Dewhirst, D. L.; Smith, D. E.; Byrom, T. G.: Finite Element Method, J. Wiley & Sons, New York 2001. Rao, S. S.: The Finite Element Method in Engineering, Pergamon Press, Oxford, 1999. 

Bodovna vrijednost predmeta: 
8 ECTS 
30 sati predavanja = 1 ECTS 
60 sati samostalnog rada uz konzultacije = 3 ECTS 
45 sati proučavanja literature = 2 ECTS 
45 sati rada na projektu = 2 ECTS 

Način polaganja ispita: 
Ispit se polaže javnom obranom projekta koji je student samostalno 
izradio uz vođenje nastavnika i suradnika koji sudjeluju u izvođenju 
predmeta. Kontinuirana provjera nosi 60 %, a završna obrana projekta 40 % konačne ocjene.


 


DK201 TEORIJA KONSTRUIRANJA 
Okvirni sadržaj predmeta: osnovni pojmovi o znanosti o konstruiranju. Osnove teorije tehničkih sustava. Teorija proizvoda. Struktura, kompozicija i dekompozicija u procesu konstruiranja proizvoda. Razina geneze informacija o proizvodu i informacijski sustav o proizvodu u konstruiranju. Struktura i organizacija baze podataka u procesu konstruiranja. Modeliranje proizvoda kao tehničkog sustava. Teorija konstrukcijskog procesa. Tehnologija procesa konstruiranja. Faze procesa konstruiranja. Vrste konstrukcija. Razine konstrukcijske razrade. Modeli i metode transformacije konstrukcijskih značajki. Računalni modeli u procesu konstruiranja. Konstrukcijska baza znanja o proizvodu. Modeliranje konstrukcijskog razvoja proizvoda. Organiziranje procesa konstruiranja. Tijekovi informacija u procesu konstruiranja. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina): Cilj izučavanja predmeta je stjecanje posebnih znanja o konstruiranju i mogućnostima znanstvenog pristupa u procesu konstruiranja, odnosno o metodama koje omogućavaju promatranje proizvoda kao sustava. Također se stječu matematičke osnove preslikavanja i konzistentnost transformacije konstrukcijskih značajki, koje omogućavaju razumijevanje računalnih modela u procesu konstruiranja. Oblici provođenja nastave i način provjere znanja: Predavanja, vježbe, projekt

Popis literature potrebne za studij i polaganje ispita: 
Ullman, D.G.: The Mechanical Design Process, McGraw-Hill, 2002 Suh, N.P.: The Principles of Design, Oxford University Press, New York, 1990. Pahl, G.; Beitz, W.: Engineering Design: A Systematic Approach, Edited by Ken Wallace, Springer-Verlag, 1996. Hubka, V.; Eder, W. E.: Theory of Technical systems, Springer, New York 1988. French,M.Conceptual Design for Engineers, Springer 1998. Popis literature koja se preporuča kao dopunska: Ehrlenspiel, K.; Kiewert, A.; Lindeman, V.: Kosten⎫usting Entwicheln und Konstruiren, Springer 1999.DK204 VIBRACIJE I DIJAGNOSTIKA 

Okvirni sadržaj predmeta 
Metode praćenja i istraživanja vibracija na rotacijskim strojevima. Vrste 
nepravilnosti i njihov utjecaj na izbor strategija dijagnosticiranja 
mehaničkih sustava. XMS (eXtended Monitoring System) software. 
Neuravnoteženost rotacijskih strojeva; nesuosnost kod rotacijskih 
strojeva; meganički zazor kao nepravilnost kod rotacijskih strojeva; 
nepravilnosti kod remenskog i zupčastog prijenosa. Koeficijent utjecaja 
nepravilnosti. Analiza vibracijskih pojava u fazi projektiranja strojeva i 
konstrukcija. Eksperimentalno modeliranje i istraživanje postupka 
izolacije vibracija. Preporuke za projektiranje-konstruiranje na temelju 
rezultata istraživanja. Druge metode u procesu dijagnosticiranja stanja 
mehaničkih sustava (tribološko habanje). Pojam sigurnosti u vremenskoj 
domeni, domeni naprezanja, domeni deformacija i domeni habanja. 

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) 
Usvajanje teorijskih i praktičnih znanja u procesu definiranja i 
određivanja vibracijskih karakteristika dinamičkih sustava u finkciji 
dijagnosticiranja stanja tih sustava i izbora strategije održavanja. 

Oblici provođenja nastave i način provjere znanja 
predavanja, seminari, eksperimentalne metode, konzultacije 

Popis literature potrebne za studij i polaganje ispita 
Clarence W. de Silva: Vibration (Fundamental and Practice), 
Taylor&Francis, London-NewYork, 2007. 
Harris, C.M., Crede, C.E.: Shock and Vibration, Handbook, Mc Graw 
Hill, New York, 1980. Inman, D.J. : Engineering Vibration, Pearson Prentice Hall, New Jersey, 2007. Šaravanja, D. ; Petković, D.: Vibracije i dijagnostika, Sveučilište u Mostar, Univerzitet u Zenici, 2010. 

Popis literature koja se preporučuje kao dopunska 
Genta, G.: Vibration of Structure and Machines, Springer, New York, 
1998. Juvinal, R.C.: Stress, Strain and Strength, Mc. Graw Hill, New York, 
1987. Fracture and fatique, ASM HAndbook, 1997.Colins, J.A.: Failure of Material in Mechanical Design, Wiley & Sons, New York, 1993. Gasch, R., Nordmann, R., Pfuetzner, H.: Rotordynamik, Springer, Berlin, 2001. Določek, V. i dr.: Vibracije, Univerzitetska knjiga, Sarajevo, 2009.

Bodovna vrijednost predmeta 
8 ECTS. 
Predavanja 30 sati 2 bod, 
sakupljanje i proučavanje literature 50 sati 3 boda, 
izrada projektnog zadatka i priprema izlaganja seminara 75 sati 3 boda 

Način polaganja ispita 
Izlaganje i obrana seminarskog rada. 

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta 
Kroz ustrojeni sustav osiguranja kvalitete Fakulteta. 

Preduvjeti za upis predmeta 
Nema preduvjeta.