DZ103 EKSPERIMENTALNE METODE U INŽENJERSTVU 

Okvirni sadržaj predmeta 
Izbor metode mjerenja. Izbor senzora za mjerenje brzine, ubrzanja, sile, 
momenta i snage. Elementi mjernog sustava. Funkcija mjernih sustava. 
Manipulacija, prijenos i zapis podataka. Automatizacija eksperimentalnih 
mjerenja. Pristup eksperimentalnom radu. Metode planiranja 
eksperimenta. Karakteristike eksperimentalnih podataka. Izbor mjernog 
lanca. Performanse i karakteristike mjernih instrumenata. Konstrukcija 
specijalnih senzora za primjenu u različitim tehnologijama obrade 
deformirenjem, rezanjem i zavarivanjem. Metrološka analiza podataka i 
prikaz rezultata. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) 
Razvijanje novih znanja iz planiranja i provođenja eksperimenata u 
proizvodnim i laboratorijskim uvjetima. Stjecanje vještina izbora, načina 
mjerenja, vrste mjernog lanca i analize rezultata mjerenja. 

Oblici provođenja nastave i način provjere znanja 
Predavanja, seminari, konzultacije. 

Popis literature potrebne za studij i polaganje ispita 
Holman, J.P.: Experimental methods for engineers, 7th ed.-Boston 
(etc):McGraw-Hill, cop.2001.-(McGraw-Hill series in mechanical 
engineering).Tse, F.S., Morse, I.E.: Measurement end instrumentation engineering: principles and basic laboratory experiments.-New York; Basel; Marcel Decker, Inc., 1989. Beckwith, T.G., Lewis, B.N., Marangoni, R.D.: Mechanical measurement. 3 rd ed. /reprinted with corrections/.-Reading, Massachusetts (etc): Addison-Wesley, 1982.-(Addison-Wesley series in mechanical engineering). 

Popis literature koja se preporučuje kao dopunska 
Montgomery, D.C.: Design and analysis of experiments.-5th ed.-New 
York (etc.): J.Wiley &Sons , (2000), cop.2001. 

Bodovna vrijednost predmeta 
7 ECTS 
Predavanja 30 sati -1.5 ECTS, 
Sakupljanje i proučavanje literature 50 sati -2.5 ECTS, 
Izrada projektnog zadatka i priprema izlaganja seminara 75 sati - 3 ECTS. 

Način polaganja ispita :
Seminarski radovi i odbrana projektnog zadatka. 

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta 
Kroz ustrojeni sustav osiguranja kvalitete Fakulteta. 

Preduvjeti za upis predmeta :
Nema preduvjeta.


DZ102 MATEMATIČKE METODE U INŽENJERSTVU 

Okvirni sadržaj predmeta: 
Modeli bazirani na običnim diferencijalnim jednadžbama.Numeričko rješavanje metodom konačnih razlika.Runge Kutta metode. Rješavanje sustava lineranih algebarskih jednadžbi. Primjeri statističkih modela, statističkih zaključivnja i primjena gotovih statističkih programa. Izrada seminara.Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina): Stjecanje znanja iz matematičkog modeliranja potrebnih za rješavanje problema koji se pojavljuju u inženjerskoj praksi. Matematičko postavljanje problema, definiranje modela i njihovo rješavanje primjenom odgovarajućih metoda i softvera.Upoznavanje sa statističkim pojmovima i zakonima, te konstrukcija statističkih modela i primjena statističkih metoda u: inženjerstvu, upravljanju procesima, kontroli kvalitete i rješavanju drugih problema. 


Oblici provođenja nastave i način provjere znanja: 
Nastava se provodi kombinirano putem predavanja i zadaća u kojima 
studenti utvrđuju nastavne cjeline obrađene na predavanju. Praćenje 
izrade zadaća je kontinuirano, kao i provjera stečenog znanja, a završna 
provjera znanja provodi se usmenim ispitom. Tijekom semestra studenti mogu polagati više kolokvija, koji zamjenjuju pismeni dio ispita, čime se osigurava kontinuirano praćenje rada i znanja studenata. 

Popis literature potrebne za studij i polaganje ispita: 
Strang, G.: Introduction to applied mathematics, Wellesley-Cambridge 
Press, Cambridge, 1986. Chapra, S.C., Canale, R.P.: Numerical methods for engineers, McGraw Hill 1989. D.C., Runger, G.C.: Applied Statistics and Probability for Engineers, Wiley, New York, 2003. R. Galić: Vjerojatnost, ETF, Osijek, 2004. R. Galić: Statistika, ETF, Osijek, 2004. 

Popis literature koja se preporuča kao dopunska: 
Cheney, W., Kincaid, D.: Numerical mathematics and computing, 
Thomson Brooks/Cole, 2004. Pavlić: Statistička teorija i primjena, Tehnička knjiga, Zagreb, 2000. Ž. Pauše,: Uvod u matematičku statistiku, Školska knjiga, Zagreb, 1995. G. M. Clarke; D. Cooke: A Basic Course in Statistics, Arnold, London, 1992. 

Bodovna vrijednost predmeta: 
7 ECTS 
Predmet se izvodi tijekom tj. semestra s ukupnom satnicom od 30 sati 
predavanja.

30 sati predavanja = 1 ECTS 
60 sati samostalnog rada uz konzultacije = 3 ECTS 
45 sati proučavanja literature = 1,5 ECTS 
45 sati rada na projektu = 1,5 ECTS 

Način polaganja ispita: 
Tijekom semestra znanje se provjerava putem zadaća.Kontinuirana 
provjera nosi 50 %, a završni ispit 50 % konačne ocjene.Tijekom 
semestra studenti mogu polagati više kolokvija, koji zamjenjuju pismeni 
dio ispita.Usmeni ispit se polaže. 

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta: 
Studentska evaluacija, evaluacija od strane nastavnika i eksperata 
područja, uspješnost na parcijalnim provjerama, ako je potrebno i 
međunarodna supervizija.


DZ101 METODE ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKOG RADA 

Okvirni sadržaj predmeta:
Pojam i definicioja znanosti, znanstvenog rada, tehnike i tehnologije. Znastvene metode i metodologije. Metode znanstvenog rada: analiza i sinteza, apstrakcija i konkretizacija, generalizacija i specijalizacija, induktivne, deduktivne, akrimatske, komparativne, genetičke, ankete, intervjui. Pojam istraživanja i znanstvenog istraživanja. Faze istraživanja. Izrada prijedloga istraživačkog projekta. Metode inženjerskih optimizacija. Odluke i odlučivanje. Planiranje i oblikovanje pokusa. Istraživačke hipoteze. Staretgije istraživanja. Plan pokusa. Faktorski plan pokusa. Vrednovanje hipoteza. Organiziranje znanstveno-istraživačkog rada. Izrada plana. Vođenje znanstvenog projekta. Praćenje realizacije. Pronalaženje znanstvenih informacija i izvora. Način pisanja znanstvenih i stručnih radova. Tehnika izrade disertacije. Način izlaganja i obrane. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) Poznavanje temelja teorije znanosti i značajki znanosti. Razlikovanje znanosti i tehnologije. Povezivanje usvojena znanja i primjena na organiziranje i provođenje znanstvenog istraživanja. Oblici provođenja nastave i način provjere znanja Glavne nastavne jedinice kolegija se prezentiraju kroz predavanja i primjere iz prakse, tzv. „case study“ analize. Pri obradi primjera (case studies) doktorandi će aktivno i neposredno sudjelovati kao istraživači u znanstvenom istraživanju. Simulacijom izrade pojedinih vrsta znanstvenih i stručnih djela, polaznici studija će se učinkovito osposobiti za znanstveno utemeljen i racionalan znanstvenoistraživački rad.

Popis literature potrebne za studij i polaganje ispita: 
Zelenika, Ratko: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela, 4. izdanje, Ekonomski fakultet u Rijeci, Rijeka, 2000. Žugaj, M.: Metodologija znanstvenoistraživačkog rada, fakultet organizacije i informatike, Varaždin, 1997. Silobrčić, Vlatko: kako sastaviti, objaviti i ocijeniti znanstveno djelo, Medicinska naklada, Zagreb, Četvrto, dopunjeno izdanje, 1998.

Popis literature koja se preporučuje kao dopunska :
Kniewald, Jasna: Metodika znanstvenog rada, Multigraf d.o.o. Zagreb 
1993. Day, A. Robert: How to write and publish a scientific paper, 5th edition, 
ryx Press, ISBN 1573561657, 1998. Bell, J.: Doing Your Research Project, Open University Philadelphia, 1997. Mišković, Ante: Metode inženjerskih optimizacija sa primerima iz prakse, Građevinska knjiga, Beograd, 1984. 

Bodovna vrijednost predmeta određena u skladu s ECTS-om uz 
odgovarajuće obrazloženje 
7 ECTS. 
Predmet se izvodi tijekom semestra s ukupnom satnicom od 30 sati 
predavanja. 
30 sati predavanja = 1 ECTS 
60 sati samostalnog rada uz konzultacije = 3 ECTS 
45 sati proučavanja literature = 1,5 ECTS 
45 sati rada na seminarskom radu = 1,5 ECTS 

Način polaganja ispita 
Ispit se polaže obranom seminarskog rada koji je student samostalno 
izradio uz konzultacije s nastavnikom 

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta 
Studentska evaluacija, evaluacija od strane nastavnika i eksperata 
područja, uspješnost na parcijalnim provjerama, ako je potrebno i 
međunarodna supervizija. 

Preduvjeti za upis predmeta 
Izrada seminarskog rada