DT402 METODE SIMULACIJE U PROIZVODNJI 

Okvirni sadržaj predmeta 
Uloga i značaj simulacijskog modeliranja proizvodnih sustava. Simulacija 
diskretnih procesa. Simulacija kontinuiranih procesa. Stohastičke 
značajke proizvodnih procesa. Slučajne varijable. 
Distribucijevjerojatnosti. Generiranje slučajnih brojeva i analiza dobrote 
generatora. Teorija redova čekanja: elementi reda čekanja, disciplina reda 
i prioriteti. Optimiranje proizvodnog sustava primjenom redova 
čekanja.Simulacijski softveri: GPSS, SIMSCRIPT, SIMPROCESS i 
SIMFACTORY.

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) 
Prepoznavanje simulacijskih problema u inženjerskoj praksi. Kreiranje 
simulacijskih modela različitih tipova i njihovo rješavanje primjenom 
odgovarajućih metoda i softvera.

Oblici provođenja nastave i način provjere znanja :
predavanja, konzultacije 

Popis literature potrebne za studij i polaganje ispita :
Harrington, H.J., Tumay, K.: Simulation Modeling Methods: To Reduce 
Risks and Increase Performance,McGraw-Hill Trade, 2000. Law, A.M., Kelton, W.D.: Simulation Modeling and Analysis, 3rd edition, McGraw Hill Science/Engineering/Math, 1999. 

Popis literature koja se preporučuje kao dopunska :
Schriber, T.J.: An Introduction to Simulation Using GPSS/H, 2nd edition, 
John Wiley & Sons, 1991. 

Bodovna vrijednost predmeta 
8 ECTS. 
Predavanja 30 sati 2 bod, 
sakupljanje i proučavanje literature 50 sati 3 boda, 
izrada projektnog zadatka i priprema izlaganja seminara 75 sati 3 boda 

Način polaganja ispita :
Izrada i obrana seminarskog rada 

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta :
Kroz ustrojeni sustav osiguranja kvalitete Fakulteta. 

Preduvjeti za upis predmeta :
Nema preduvjeta.


DT 401 NOVE TEHNOLOGIJE OBRADE DEFORMIRANJEM 

Okvirni sadržaj predmeta 
Superplastično oblikovanje limova. Uticaj temperature, brzine 
deformacije i veličine zrna na superplastično oblikovanje. Koncept alata 
za superplastično oblikovanje složenih zatvorenih elemenata. Izbor 
parametara inertnog gasa za oblikovanje. Hidrostatsko oblikovanje. 
Prikaz mogućih varijanti hidrostatskog oblikovanja u ovisnosti od oblika i 
složenosti radnog predmeta. Obrada eksplozijom. Proračun količine 
eksploziva potrebnog za oblikovanje radnog predmeta. Koncepcija 
univerzalnog uređaja za obradu eksplozijom. Elektromagnetno 
oblikovanje. Oblikovanje ultrazvukom. 

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) 
Poznavanje novih tehnologija obrade deformiranjem i suvremenog 
oblikovanja deformiranjem. Primjena modernih koncepata i metodologija 
za deformabilnosti i suvremena oblikovanja deformiranjem. Stjecanje 
vještine projektiranja novih tehnologija oblikovanja deformiranjem i 
korištenja softvera. Primjena umjetne inteligencije u suvremenom 
oblikovanju deformiranjem. 

Oblici provođenja nastave i način provjere znanja :
Predavanja, seminari, konzultacije.

Popis literature potrebne za studij i polaganje ispita :
Yanwu,X.: Modern Formability, Publisher:Hanser Gardner, ISBN-
13:978-1-56990-392-6, 2006. Hosford, W.F., Caddeli, R.M.: Metal Forming, Publisher: Cambridge University Press, ISBN 978-0-521-88121—0, 2007. 
M. Jurković: Technology of plasticity, Tehnički fakultet, Rijeka, 2005 
K. Lange: Handbook of Metal Forming, Dearborn, Michigan, 1985. 
G.W. Rowe, C.E.N. Sturgess, P. Hartley, I. Pillinger: FE Plasticity and 
Metalforming Analysis, Cambridge Press, 1991. 

Popis literature koja se preporučuje kao dopunska :
A.Taylan, ed. Metal Forming Handbook, Springer-Verlag, Berlin, 1998. 
H.Đukić, P.Popović: Obrada deformisanjem (Teoretske osnove), Mostar, 
1988. 

Bodovna vrijednost predmeta :
8 ECTS 
Predavanja 30 sati -2 ECTS, 
Sakupljanje i proučavanje literature 50 sati -3 ECTS, 
Izrada projektnog zadatka i priprema izlaganja seminara 75 sati - 3 ECTS. 

Način polaganja ispita :
Seminarski radovi i odbrana projektnog zadatka. 

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta :
Kroz ustrojeni sustav osiguranja kvalitete Fakulteta. 

Preduvjeti za upis predmeta :
Nema preduvjeta.


DT403 ODRŽIVI RAZVOJ I INDUSTRIJSKA EKOLOGIJA 

Okvirni sadržaj predmeta: 
Ekološki problemi suvremenog svijeta. Ekološki koncepti i prirodni 
resursi. Razvoj i zaštita okoliša. Obilježja održivog razvoja. Održivi 
razvoj kao politički i društveni proces. Gospodarstvo, okoliš, društvo i 
održivi razvoj. Upravljanje prirodnim resursima i održivi razvoj. Kakoprovesti promjene na globalnom i lokalnom planu u cilju stvaranja pretpostavki za održivi razvoj. Industrijska ekologija, bitna obilježja. Industrijski metabolizam, teorija i politika. Otpadi i sirovine. Međunarodni okolišni zakoni i industrijska ekologija. 

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) 
Cilj izučavanja predmeta je razumijevanje i stjecanje posebnih znanja o 
održivom razvoju i industrijskoj ekologiji i njihovim kontekstima. 
Razumijevanje sustava upravljanja prirodnim resursima i zaštitom okoliša 
u održivom razvoju. Razumijevanje i rješavanje problema na 
međunarodnom, nacionalnom i lokalnom planu. Osposobljavanje za 
implementaciju politike održivog razvoja. 

Oblici provođenja nastave i način provjere znanja: 
Predavanja, seminari, konsultacije 

Popis literature potrebne za studij i polaganje ispita: 
Braden R.; Allenby; Richards, J.: The greening of industrial ecosystems, 
Washington, D.C. 1994 Kiely G,: Environmental engineering, McGrawHill, ISBN 0-07-709127-2, 1997. Moomaw: Industrial ecology and global change, 2000 

Popis literature koja se preporuča kao dopunska: 
Innovation in life cycle engineering and sustaineble development, 
Springer, ISBN 1-4020-4601-4, 2006. 

Bodovna vrijednost predmeta: 
8 ECTS 
Predavanja 30 sati – 2 boda 
Sakupljanje i proučavanje literature, 50 sati – 3 boda 
Izrada seminara, projektnog zadatka i priprema izlaganja, 75 sati – 3 

Način polaganja ispita: 
Kontinuirana provjera nosi 60%, a završna obrana projekta 40% konačne 
ocjene. 

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta: 
Studentska evaluacija i evaluacija od strane nastavnika, uspješnost na 
parcijalnim provjerama.

Preduvjeti za upis predmeta: 
Nema preduvjeta