DT304 AUTOMATIZACIJA POSTROJENJA I SUSTAVA 

Okvirni sadržaj predmeta 
Materijalni, energetski i informacijski tokovi tehničkih procesa. vođenje, 
upravljanje, regulacija, nadzor i zaštita. Automatizacija složenih sustava. 
Matematički i simulacijski modeli složenih procesa. Upravljački sustavi 
složenih procesa. Suvremeni višefunkcijski sustavi zaštite i mjerenja. 
Izbor modela korištenja informacija u složenim tehničkim sustavima i 
procesima. Ekspertni sustavi za nadzor i vođenje složenih procesa. 

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) 
Poznavanje sadržaja iz područja automatizacije i vođenja postrojenja i 
sustava u realnom vremenu. 
Oblici provođenja nastave i način provjere znanja 
predavanja, konzultacije,projektni zadatak 

Popis literature potrebne za studij i polaganje ispita :
Sloman, M., Kramer, J., Distributed Systems and Computer Net works, 
Prentice Hall, N.J., 1987. Morari, M., Zafirion, E., Robust Process control, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1989. 

Popis literature koja se preporučuje kao dopunska :
Lingfeng W. & Kay Chen Tan: Modern Industrial Automation Software 
Design Principles and Real- World Applications, Wiley 2006. 
Gregory K. McMillan, Douglas M. Considine Process/ Industrial 
Instruments and Control handbook.Mc Graw Hill 1999. 

Bodovna vrijednost predmeta :
8 ECTS.

Nastava 30 sati 1 boda, 
sakupljanje i proučavanje literature 50 sati 3 boda 
izrada i priprema izlaganja projektnog zadatka 50 sati 3boda, 
priprema i polaganje ispita 25 sati 1 bod 

Način polaganja ispita :
Obrana projektnog zadatka 

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta :
Kroz ustrojeni sustav osiguranja kvalitete Fakulteta. 

Preduvjeti za upis predmeta :
Nema preduvjeta.


DT303 TEHNOLOGIČNOST PROIZVODA

Okvirni sadržaj predmeta: 
Principi tehnologičnosti proizvoda. Utjecajni čimbenici kod razmatranja 
tehnologičnosti proizvoda. Tehnologičnost proizvoda kroz fazekoncipiranja, projektiranja, konstruiranja, izrade i korištenja proizvoda u eksploataciji, te na kraju eksploatacije proizvoda. Analize tehnologičnosti proizvoda u fazi projektiranja proizvoda.Analize tehnologičnosti proizvoda u izradi. Tehnologičnost proizvoda u fazi montaže proizvoda. Analize tehnologičnosti tijekom eksploatacije proizvoda.Primjeri analiza tehnologičnosti za različite postupke i proizvode. Primjena informatičke tehnologije za analize tehnologičnosti proizvoda. Modeli za simulacije i analize tehnologičnosti proizvoda. 


Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina): 
Cilj izučavanja predmeta je stjecanje znanja o tehnologičnosti proizvoda 
kod raznih tehnologija. 

Oblici provođenja nastave i način provjere znanja: 
Nastava se provodi kombinirano putem predavanja i zadavanja 
seminarskog rada u kojemu student primjenjuje stečena znanja. Praćenje 
izrade projekta je kontinuirano, kao i provjera znanja. 

Popis literature potrebne za studij i polaganje ispita: 
Oberšmit,E. Osnove konstruiranja, Sveučilišna naklada Liber, 1981. 
Suh N.P.: The Principles of Design, Oxford Univ. Press, New York 1990. 
Bonten, Ch.: Produktentwicklung – Technologie-Management für 
Kunststoffprodukte, Hanser Verlag, München, 2002. 

Popis literature koja se preporuča kao dopunska: 
Hubka V.; Eder W.E.: Theory of Technical systems, Springer, New York 
1988. Patrick D. T. OConnor.: A Concise Guide to Cost-effective Design, 
Development and Manufacture. 2001. ISBN: 0471498823. Edition: 
Hardcower. (www.amazon.com) Frankeberger, E.The Designers key to Successfull Product development, Springer Verlag, 1998. 

Bodovna vrijednost predmeta: 
8 ECTS 
Predmet se izvodi tijekom semestra s ukupnom satnicom od 20 sati 
predavanja i 10 sati vježbi. 
30 sati predavanja + 10 sati vježbi = 2 ECTS 
60 sati samostalnog rada uz konzultacije = 3 ECTS 
45 sati proučavanja literature = 1,5 ECTS 
45 sati izrada seminarskog rada = 1,5 ECTS

Način polaganja ispita: 
Ispit se polaže javnom obranom seminarskog rada koji je student 
samostalno izradio uz vođenje nastavnika i suradnika koji sudjeluju u 
izvođenju predmeta. 

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta: 
Studentska evaluacija, evaluacija od strane nastavnika i eksperata 
područja, uspješnost na parcijalnim provjerama, ako je potrebno i 
međunarodna supervizija.


DT 301 VISOKOBRZINSKI POSTUPCI OBRADE I SUSTAVI 

Okvirni sadržaj predmeta: 
Fizikalne osnove obradnih procesa. Matematički modeli i simulacije 
procesa obrade odvajanjem. Suvremeni trendovi kod procesa obrade 
odvajanjem. Visokobrzinske obrade-osnovne značajke. Alati za 
visokobrzinske obrade. Materijali, prevlake, oblici, dimenzije i 
uravnoteženje reznoga alata. Prihvati reznih alata za rad kod visokih 
frekvencija vrtnje. Upravljačka računala za velike brzine i ubrzanja i kompenzaciju grešaka uzrokovanih geometrijskim, kinematskim i toplinskim deformacijama. Brzine rada i funkcije računala potrebne za CNC alatne strojeve. 
Programska podrška za računala. Učinci primjene u različitim granama 
industrije.Suvremeni trendovi kod procesa obrade odvajanjem. Obrada 
laserom. Obrada vodenim mlazom. Mikro obrade. Obrade bez sredstava 
za hlađenje i s minimalnom upOrabom podmazivanja. Obrade tvrdih 
materijala. Trendovi kod nekonvencionalnih postupaka obrade. 
Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina): 
Cilj izučavanja predmeta je produbljivanje znanja vezano uz značajna 
poglavlja iz područja visokoučinskih postupaka obrade odvajanjem, koja 
su značajna sa stajališta suvremenih zahtjeva na obradne strojeve i 
sustave, pouzdanosti i sigurnosti u izradi proizvoda. 

Oblici provođenja nastave i način provjere znanja: 
Predavanja, seminarski rad,prezentacija 

Popis literature potrebne za studij i polaganje ispita: 
Schulz,H: Hochgeschwindigkeitsbearbeitung– High-Speed Machining, 
Carl Hanser Verlag, München, Wien, 1996. 
Cebalo, R.: Visokobrzinske obrade, HAZU, Zagreb 

Popis literature koja se preporuča kao dopunska: 
Isermann R., 1997, Überwachung und Fehlerdiagnose (Moderne 
Methoden und ihre Anwendungen bei technischen Systemen), VDI 
Verlag Bert P. Erdel: New Dimensions in Manufacturing, Hanser Gardner 
Publications, ISBN 1569902453, 1998.

Bodovna vrijednost predmeta: 
8 ECTS 
20 sati predavanja i 10 sati vježbi. 
20 sati predavanja + 10 sati vježbi = 2 ECTS 
60 sati samostalnog rada uz konzultacije = 3 ECTS 
45 sati proučavanje literature = 1,5 ECTS 
45 sati rada na seminarskom zadatku = 1,5 ECTS 

Način polaganja ispita: 
Kontinuirana provjera nosi 50 %, a završna obrana projekta 50 % 
konačne ocjene. 
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta: 
Studentska evaluacija, evaluacija od strane nastavnika koji izvodi 
nastavu, te nastavnika koji sudjeluju u uspješnoj provedbi studijskog 
programa. 

Preduvjeti za ispit: 
Nema preduvjeta