DT202 DEFORMABILNOST I OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM 

Okvirni sadržaj predmeta 
Osnovi deformabilnosti. Deformabilnost materijala u procesima plastične 
obrade. Teorija deformabilnosti. Modeliranje deformabilnosti metala. 
Napregnuto stanje i granice deformabilnosti. Granični stupanj 
deformacije. Modeliranje krivulja granice oblikovanja. Potencijal 
deformabilnosti i napregnuto stanje. Primjeri deformabilnosti materijala. 
Eksperimentalne metode ispitivanja deformabilnosti. Deformabilnost 
lima. Procesi dubokog izvlačenja, sila držača lima. Masivno oblikovanje.Nekonvencionalno oblikovanje. Hidraulično i hidromehaničko oblikovanje. Ultrazvučno, lasersko i visokobrzinsko oblikovanje. Umjetna inteligencija, neuronske mreže i genetske metode u procesima oblikovanja. Ekspertni sustavi u procesima oblikovanja. Modeliranje, simulacija i optimizacija procesa oblikovanja. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) Poznavanje novih koncepata deformabilnosti i suvremenog oblikovanja deformiranjem. Primjena modernih koncepata i metodologija za deformabilnosti i suvremena oblikovanja deformiranjem. Stjecanje vještine projektiranja postupaka oblikovanja deformiranjem i korištenja softvera. Primjena umjetne inteligencije u suvremenom oblikovanju deformiranjem. 


Oblici provođenja nastave i način provjere znanja 
Predavanja, seminari, konzultacije. 

Popis literature potrebne za studij i polaganje ispita 
Yanwu,X.: Modern Formability, Publisher:Hanser Gardner, ISBN-
13:978-1-56990-392-6, 2006. Hosford, W.F., Caddeli, R.M.: Metal Forming, Publisher: Cambridge University Press, ISBN 978-0-521-88121—0, 2007. 
M. Jurković: Technology of plasticity, Tehnički fakultet, Rijeka, 2005 
K. Lange: Handbook of Metal Forming, Dearborn, Michigan, 1985. 
G.W. Rowe, C.E.N. Sturgess, P. Hartley, I. Pillinger: FE Plasticity and 
Metalforming Analysis, Cambridge Press, 1991. 

Popis literature koja se preporučuje kao dopunska 
A.Taylan, ed. Metal Forming Handbook, Springer-Verlag, Berlin, 1998. 
H.Đukić, P.Popović: Obrada deformisanjem (Teoretske osnove), Mostar, 
1988. 

Bodovna vrijednost predmeta 
8 ECTS 
Predavanja 30 sati -2 ECTS, 
Sakupljanje i proučavanje literature 50 sati -3 ECTS, 
Izrada projektnog zadatka i priprema izlaganja seminara 75 sati - 3 ECTS. 

Način polaganja ispita 
Seminarski radovi i odbrana projektnog zadatka.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta 
Kroz ustrojeni sustav osiguranja kvalitete Fakulteta. 

Preduvjeti za upis predmeta 
Nema preduvjeta.


DT201 IZABRANA POGLAVLJA IZ TEHNOLOGIJE OBRADE ODVAJANJEM ČESTICA

Okvirni sadržaj predmeta:
Trenutno stanje i trendovi u tokarenju, glodanju, bušenju, piljenju, provlačenju, brušenju, postupcima super-fine obrade, te obradi zupčanika. Mikro-obrada. Primjena senzora za trošenje i lom alata. Matematičko modeliranje obradnog procesa. Procjenjivanje proizvodnog troška i optimiranje režima obrade. Teorija i principi rada nekonvencionalnih tehnologija: obrada ultrazvukom, vodenim mlazom, abrazivnim mlazom, laserskim snopom, mlazom plazme, elektronskim mlazom, ionskim mlazom, te kemijska, elektrokemijska i elektroerozijska obrada. Dostignuća, područja primjene,

usporedba i zamjena konvencionalnih postupaka obrade. Potrebni zahtjevi 
za uvođenje nekonvencionalne tehnologije, prednosti i nedostaci. 
Trendovi razvitka: hibridni procesi obrade, mikro i nano obrade. 
Matematičko modeliranje i optimiranje postupaka. 
Uvod u modeliranje procesa. Klasifikacija i metode modeliranja. Osnove 
modeliranja procesa i sustava. Matematičko modeliranja procesa obrade. 
Analitičko modeliranje procesa obrade. Box-Vilson i Box- Behenken 
metoda planiranja eksperimenata kod modeliranja. Taguchi metod 
modeliranja. Stohastičkostatističko procesa obrade. Modeliranje 
primjenom teorije dimenzionalnosti. Numeričko modeliranje. 
Metoda konačnih elemenata i softveri za modeliranje u procesu obrade. 
Metoda rubnih elemenata. Primjeri optimizacije i simulacije obradnih 
procesa. Umjetna inteligencija u modeliranju procesa obrade. Neuronske 
mreže. Metode genetskog algoritma. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) Usvajanje postojećih i razvijanje novih znanstvenih spoznaja iz 
predmetnog područja. Sposobnost primjene osnovnih metoda modeliranja 
obradnog procesa. Sposobnost analiziranja ekonomskih aspekata 
konvencionalne obrade odvajanjem čestica. Sposobnost izvođenja 
proračuna i specifikacije optimalnih tehnoloških parametara primjenom 
gotovih softvera i/ili pisanjem vlastitog programa. 
Poznavanje novih koncepta modeliranje procesa obrade. Primjena, 
modernih koncepata i metodologija u modeliranju procesa obrade. 
Stjecanje vještine modeliranja procesa obrade i korištenja softvera za 
modeliranje. Primjena umjetne inteligencije u suvremenom modeliranju 
procesa obrade. 

Oblici provođenja nastave i način provjere znanja :
predavanja, konzultacije, seminar 

Popis literature potrebne za studij i polaganje ispita :
Cukor, G., Kuljanić, E.: Obrada odvajanjem čestica, Tehnički fakultet 
Sveučilišta u Rijeci, 2008. Cukor, G., Stoić, A.: Nekonvencionalni postupci obrade odvajanjem čestica, Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci i Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2008. J. A. Dantzig: Modeling in Materials Processing, Cambridge University Press, 2002. 
M. Jurković: Mathematical modelling and optimization machining 
processes, Tehnical Faculty Rijeka, 1999.A. Mišković: Glodanje – postupci obrade, Strojarski fakultet Mostar, 2002. 

Popis literature koja se preporučuje kao dopunska 
Dudzinski, D. (Ed.), Molinari, A. (Ed.), Schulz, H. (Ed.): Metal Cutting 
and High Speed Machining, Kluwer Academic Pub, 2002. 
Madou, M.J.: Fundamentals of Microfabrication: The Science of 
Miniaturization, 2nd edition, CRC Press, 2002. R.G. Askin: Modelling and analysis of manufacturing systems, John Willey and Sons, 1993. 
M.M. Meerschaert: Mathematical modelling, Academic Press, S. Diego, 
London, 1988. 

Bodovna vrijednost predmeta 
8 ECTS. 
30 sati predavanja 1.5 ECTS 
sakupljanje i proučavanje literature 50 sati 2.5 ECTS, 
izrada i priprema izlaganja seminara 70 sati 3 ECTS 

Način polaganja ispita :
Izlaganje i obrana seminarskog rada. 

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta 
Kroz ustrojeni sustav osiguranja kvalitete Fakulteta. 

Preduvjeti za upis predmeta :
Izrada seminarskog rada.


DT203 IZABRANA POGLAVLJA IZ ZAVARIVANJA 

Okvirni sadržaj predmeta:
Uvod. Procjena stanja i tendencije razvoja tehnologije zavarivanja.Zavarljivost materijala. Značaj i metodologija razmatranja zavarljivosti materijala. Utjecajni čimbenici na zavarljivost materijala. Metode ispitivanja zavarljivosti. Uzroci i mehanizmi nastajanja proizvodnih grešaka, metode i osjetljivost metoda kontrole bez razaranja kod otkrivanja grešaka u zavarenim spojevima, prevencija radi izbjegavanja grešaka. Dostignuća na području razumijevanja fenomena pukotina tijekom izrade zavarenih spojeva uz pomoć suvremene laboratorijske istraživačke opreme. Reparaturno zavarivanje. Zaostale napetosti i deformacije kod zavarivanja. Ponašanje zavarenih proizvoda u različitim uvjetima eksploatacije. Mogući otkazi zavarenih spojeva i proizvoda u eksploataciji. Mehanika loma zavarenih spojeva. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina): Cilj izučavanja predmeta je produbljivanje znanja vezano uz značajna poglavlja iz područja tehnike zavarivanja, koja su značajna sa stajališta kvalitete i pouzdanosti u izradi i eksploataciji zavarenih proizvoda. Oblici provođenja nastave i način provjere znanja: Predavanja,vježbe, seminarski rad.

Popis literature potrebne za studij i polaganje ispita: Kralj, S.; Andrić, Š.: Osnove zavarivačkih i srodnih postupaka, Sveučilište u Zagrebu, 1992., ISBN 86-7819-043-4 Lukačević, Zvonimir: Zavarivanje, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 1998. EU Normativi u području zavarenih konstrukcija. 

Popis literature koja se preporuča kao dopunska: Časopis Zavarivanje, HDTZ, Zagreb. Welding Process: http://www.key-to-steel.com/Articles/Art75.htmPostupci zavarivanja i srodne tehnike. http://www.esabna.com/html/eu.cfm Suvremeni postupci zavarivanja i srodne tehnike u zavarivanju http://www.twi.co.uk/j32k/unprotected/band_1/tfindex.html 
Samardžić, Ivan i dr.: Analiza tehnologičnosti zavarenih konstrukcija. Digitalni udžbenik, http://www.sfsb.hr/kth/zavar/index.html, 2001. 


Bodovna vrijednost predmeta: 
8 ECTS 
20 sati predavanja + 10 sati vježbi = 2 ECTS 
60 sati samostalnog rada uz konzultacije = 3 ECTS 
45 sati proučavanja literature = 1,5 ECTS 
45 sati rada na seminarskom zadatku = 1,5 ECTS 

Način polaganja ispita: 
Kontinuirana provjera nosi 50 %, a završna obrana projekta 50 % 
konačne ocjene. 

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta: 
Studentska evaluacija, evaluacija od strane nastavnika koji izvodi 
nastavu, te nastavnika koji sudjeluju u uspješnoj provedbi studijskog 
programa. 

Preduvjeti za ispit: 
Nema preduvjeta